Harmonogram PS 4. a 9. máj 2023

Harmonogram PS – 4. a 9. máj 2023

Harmonogram PS 2023_www

8:00 – 8:45        príchod žiakov do školy

  • Vstup do areálu školy je zo Strojárenskej ulice.
  • V areáli školy Váš pohyb usmernia zamestnanci školy.
  • Vstup rodičov do budovy školy počas prijímacích skúšok nie je možný.
  • Každý žiak používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy. Žiaci môžu používať pri testoch kalkulačky, ktoré nie sú súčasťou mobilného telefónu alebo tabletu. Používanie mobilných telefónov v priebehu prijímacích skúšok nie je dovolené.

9:00 – 10:00 prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
9:00 – 10:30 prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov s VPU

10:00 – 10:15 prestávka
10:30 – 10:45 prestávka pre žiakov s VPU

Žiaci si počas prestávky môžu prezrieť sprístupnené odborné učebne a dielne.

10:15 – 11:15 prijímacie skúšky z matematiky
10:45 – 12:15 prijímacie skúšky z matematiky pre žiakov s VPU

Po ukončení práce žiaci odchádzajú z budovy školy.

V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody (najmä zdravotné), nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení je možné doručiť poštovou prepravou, prostredníctvom emailovej komunikácie (riadne podpísané a zoskenované), alebo osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní.
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Výnimku predstavuje situácia, keď na strednú školu bolo zaslané písomné vyhlásenie zákonných zástupcov, že podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, bude podpisovať a rozhodnutia preberať len jeden zo zákonných zástupcov.

Aktuálne informácie o priebehu prijímacích skúšok budú zverejňované na webovej stránke školy
www.priemyslovka.sk