Škola

Kolektívna zmluva

Rada školy

RADA ŠKOLY pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice  bude v školskom roku 2019/2020 pracovať v zložení: Mgr. Eduard ADAMSKÝ  – predseda, zástupca pedagogických zamestnancov Ing. Carmen SABOLOVÁ – podpredseda, zástupca pedagogických zamestnancov Ing. František PETRO – delegovaný poslanec KSK Ing. Jaroslav POLAČEK – delegovaný poslanec KSK Ing. Mária  KOKARDOVÁ – zástupca zriaďovateľa Bc. Peter LEŠKO – zástupca … Čítajte viac…

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Prevencia kriminality, oznamovanie protispoločenskej činnosti

Vnútorný poriadok školy

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY platný od 01.09.2017 so schválenými zmenami od 01.09.2018

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

Zo súčasnosti

Základné informácie Škola sídli v pôvodnej historickej budove na Komenského č. 2 v Košiciach. V areáli školy sa nachádza niekoľko budov, predný a zadný školský dvor. Budova školy v súčasnosti Riaditeľ školy: Mgr. Rastislav Friga Zástupcovia riaditeľa školy: Ing. Renáta Ižolová Ing. Alena Poráziková Výchovná poradkyňa: PhDr. Gabriela Tarnóciová Školská psychologička: PhDr. Ľubomíra Gallová Koordinátorka … Čítajte viac…

Z histórie

V roku 1870 vtedajší minister školstva vyslal Józefa Szakkayho, profesora košickej reálky, na študijnú cestu do cudziny, aby spoznával vyššie odborné vyučovanie. Szakkay sa oboznámil s odbornými školami v piatich vyspelých štátoch Európy. V roku 1871 predložil ministerstvu návrh na založenie vyššieho priemyselného učilišťa. Ministerstvo návrh prijalo a v auguste … Čítajte viac…