Maturita 2022

Milí maturanti,

v dňoch 9. mája 2022 13. mája 2022 sa bude konať praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Od 23. mája 2022 do 27. mája 2022 sa bude konať ústna forma internej časti maturitnej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika) a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 

Časový harmonogram bude zverejnený na informačnej tabuli a cez EduPage.

Týždeň od 16. mája 2022 do 20. mája 2022 je určený na prípravu na ústnu maturitnú skúšku (akademický týždeň).


Harmonogram a miesto konania náhradného termínu Maturitnej skúšky 2022

V  zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch:

  • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk (B1, B2)
  • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

MATURITA 2022 Pokyny pre žiakov

Pokyny na vyplňovanie OH 2022_final

vzor_2022_VUJ_1_SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

vzor_2022_VUJ_2_SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

vzor_2022_Cudzí jazyk B1_1

vzor_2022_Cudzí jazyk B1_2

vzor_2022_Cudzí jazyk B2_1

vzor_2022_Cudzí jazyk B2_2

vzor_2022_MATEMATIKA

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Základné informácie o maturite 2022

NUCEM informácie o maturite 2021/2022