Aktualizačné vzdelávanie z Plánu obnovy a odolnosti SR

V šk. roku 2022/2023 poskytlo MŠVVaŠ SR z POO pedagogickým zamestnancom našej školy prostriedky na podporu individuálneho profesijného rozvoja.  Účelom financovania bola podpora organizovania aktualizačného vzdelávania pre 29 pedagogických zamestnancov v rozsahu 20 hodín, na aktivity napĺňajúce obsah zameraný na zmeny školského kurikula a rozvoj digitálnych zručností.

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania Zmeny školského kurikula s využitím IKT