Povinné zverejňovanie informácií

1. Zriaďovacia listina

2. Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Žiadosť o poskytnutie informácií

3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

4. Sadzobník poplatkov za informácie

Informácie sa poskytujú bezplatne. Výnimkou je úhrada nákladov za odoslanie informácií poštou.

5. Organizačná štruktúra školy

6. Organizácia vyučovania

7. Základné údaje o informačnom systéme

8. Prehľad predpisov a pokynov