Kritéria prijímacieho konania

Prijímacie skúšky sa realizujú písomnou formou z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Čas určený na vypracovanie testu je 60 minút z každého predmetu. Uchádzači so ŠVVP budú mať čas predĺžený o 50 %.

Kritéria prijímacích skúšok 2022_2023

Kritéria prijímacích skúšok 2023_2024

Video k prijímacím skúškam pre zákonných zástupcov

Na denné štúdium v školskom roku 2022/2023 budú uchádzači prijatí až do naplnenia plánovaného počtu tried.

Všeobecné údaje pre školský rok 2022/2023

  • údaje budú aktualizované k 31.1.2022

Určený počet novoprijatých žiakov spolu:  92            Určený počet tried: 4

  • 2381 M  strojárstvo – 18 žiakov                                                                            
  • 2387 M mechatronika – 20 žiakov                                                                     
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení – 18 žiakov                                                 
    • v systéme duálneho vzdelávania
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 24 žiakov 
    • v systéme duálneho vzdelávania
  • 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika  12 žiakov                                 

Pozn.:  Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov. Poradie uchádzačov v zoznamoch na jednotlivé odbory sa určí podľa bodového zisku.