Kultúrne dedičstvo pohľadom mladých

     

Naša škola realizovala v školskom roku 2018/2019  medzinárodný projekt v rámci Erasmus + pod názvom

Kulturne dedicstvo pohladom mladych

KULTÚRNE DEDIČSTVO POHĽADOM MLADÝCH

Cieľom projektu je zviditeľnenie problematiky kultúrneho dedičstva mladým ľuďom, aby si uvedomili kultúrne hodnoty, ktoré sú okolo nich. Projekt má ambíciu podnietiť mladých ľudí k objavovaniu kultúrneho dedičstva, uvedomeniu si, že je prítomné okolo nás, aby sa mali záujem zapájať do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.
Pri tvorbe výstupov projektu sa u žiakov upevňujú a rozširujú kľúčové kompetencie a praktické zručností v oblasti využívania IKT.

Náš každodenný život formuje a ovplyvňuje dedičstvo, ktoré nám zanechali predchádzajúce generácie. Nachádzame ho v našich mestách, dedinách, v umení, v literatúre, v predmetoch, v jedle, ktoré si vychutnávame, v príbehoch, ktoré nám rozprávali naši predkovia.

Kultúrne dedičstvo je odkazom minulých generácií generáciám budúcim. Nositeľom tohto odkazu i jeho strážcom sú mladí ľudia. Aj z tohto dôvodu vznikol tento projekt.

Naša spolupráca s českou partnerskou školou zo Vsetína v rámci projektu Erasmus+ umožnila našim žiakom cestovať a osobne navštíviť množstvo zaujímavých miest v Českej republike a na Slovensku, a tak porovnať kultúru a tradície.

Aktívna účasť na projekte umožnila naším žiakom spoznať naše korene, lepšie poznať kto sme, kam smerujeme.

Projekt pozostával z množstva projektových aktivít a z dvoch mobilít:

  • Prvá mobilita sa realizovala v Českej republike, vo Vsetíne, Prahe,  Litomyšli a v Luhačoviciah.

Žiaci sa zúčastnili exkurzií, vytvorili zážitkové a odborné prezentácie zamerané na kultúrne dedičstvo Českej republiky.

  • Druhá mobilita sa realizovala na Slovensku. V Košiciach sa žiaci zúčastnili prehliadky mestskej pamiatkovej rezervácie, najväčšej na Slovensku, navštívili Východoslovenské múzeum, Letecké múzeum, Technické múzeum v Košiciach. V Levoči sme spolu s českými priateľmi navštívili Spišské múzeum – radnicu, Baziliku sv. Jakuba. Návšteva Spišského hradu bola neodmysliteľnou súčasťou druhej mobility. V Bardejove žiaci navštívili Šarišské múzeum, Rímskokatolícku farnosť sv. Egídia. V Starej Ľubovni sme navštívili Ľubovnianské múzeum – hrad a skanzen v Starej Ľubovni.

Na konci mobilít zúčastnení prevzali certifikáty.

Žiaden jazyk ani kultúra nie sú hodnotnejšie ako iné jazyky a kultúry, ale ak sa naučíme rešpektovať iné,  budeme si vedieť ceniť tú našu.

Veríme, že účasť na tomto projekte pomohla mladým vidieť, porovnať tradície a kultúru dvoch veľmi blízkych národov.

Veríme, že vzniknuté priateľstvá sa budú naďalej rozvíjať a tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu medzi našou školou a Strednou priemyselnou školu strojníckou vo Vsetíne.