Maturita 2020

Žiaci (maturanti) posledného ročníka musia nahlásiť predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku do 30. septembra 2019.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ:

17. marec 2020 – EČ a PFIČ – slovenský jazyk a literatúra (SJL)

18. marec 2020 – EČ a PFIČ – anglický jazyk (AJ) – úroveň B1 alebo B2

19. marec 2020 – EČ – matematika (MAT)

Náhradný termín EČ a PFIČ MS – 31. marec až 03. apríl 2020.

Na výveske v škole a na internetovej stránke školy bude zverejnený časový harmonogram a zoznamy žiakov podľa tried, v ktorých vykonajú EČ MS a PFIČ MS.

Výsledky EČ MS

  • najneskôr 10 dní pred začiatkom ÚFIČ MS budú do škôl doručené výsledky (výsledkové listiny) žiakov z EČ MS, aby o nich mohla škola informovať žiakov,
  • vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné štatistické výsledky školy.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk), ak jeho hodnotenie z ÚFIČ (ústnej formy internej časti) MS:

  • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25% alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33%, alebo
  • je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25% a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33%.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a nemá PFIČ (matematika), ak jeho hodnotenie z ÚFIČ (ústnej formy internej časti) MS:

  • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25%, alebo
  • je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33%.

Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (ostatné predmety – PČOZ, TČOZ), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.

Opravná skúška

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS platia informácie:

  • ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne bez ohľadu na EČ alebo PFIČ z týchto predmetov
  • ak žiak neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov
  • žiak môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný
  • opravnú skúšku EČ a PFIČ môže vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ nasledujúceho školského roka.

Opravný termín EČ a PFIČ MS – 03. september až 08. september 2020.

 Predpokladaný termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky:

11. máj – 15. máj 2020

Predpokladaný termín teoretickej časti odbornej zložky a ústnej formy internej časti  maturitnej skúšky:

25. máj – 29. máj 2020