Maturita 2020/2021

Žiaci (maturanti) posledného ročníka musia nahlásiť predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku do 30. septembra 2020.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Základné informácie o MS 2021.pdf

Harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ:

16. marec 2021 – EČ a PFIČ – slovenský jazyk a literatúra (SJL)

17. marec 2021 – EČ a PFIČ – anglický jazyk (AJ) – úroveň B1 alebo B2

18. marec 2021 – EČ – matematika (MAT)

Náhradný termín EČ a PFIČ MS – 8. apríl až 13. apríl 2021.

Na výveske v škole a na internetovej stránke školy bude zverejnený časový harmonogram a zoznamy žiakov podľa tried, v ktorých vykonajú EČ MS a PFIČ MS.


23. apríl 2020

2020-04-23-Rozhodnutie – Maturity

Časová os – školy

Časová os – žiaci – rodičia

Ako sa vypočíta známka

Príbuzné skupiny – predmety

Infografika – maturitná skúška

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

 

15. apríl 2020

Opatrenie ÚVZ SR pre stredné školy 15_4_2020

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené až do odvolania, oznámil dňa 24. marca 2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Z uvedeného dôvodu sa nebude konať externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, v termíne do 30. júna 2020.

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Usmernenie MŠVVaŠ SR zo dňa 12.3.2020:

Usmernenie_ministerky_skolstva

Nové videá o maturitnej skúške

Ako sa hodnotí externá časť maturity?

https://vimeo.com/389568646

Ako prebieha maturitná skúška?

https://vimeo.com/392086164

Ako funguje maturitná skúška ?

Žiaci (maturanti) – jednoduchou, Vám zrozumiteľnou formou si môžete dôležité informácie o maturitnej skúške pozrieť tu: https://vimeo.com/388095051

Linky na všetky diely videí budú postupne zverejňované na webovom sídle NÚCEM: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Žiaci (maturanti) posledného ročníka musia nahlásiť predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku do 30. septembra 2019.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ:

17. marec 2020 – EČ a PFIČ – slovenský jazyk a literatúra (SJL)

18. marec 2020 – EČ a PFIČ – anglický jazyk (AJ) – úroveň B1 alebo B2

19. marec 2020 – EČ – matematika (MAT)

Náhradný termín EČ a PFIČ MS – 31. marec až 03. apríl 2020.

Na výveske v škole a na internetovej stránke školy bude zverejnený časový harmonogram a zoznamy žiakov podľa tried, v ktorých vykonajú EČ MS a PFIČ MS.

Výsledky EČ MS

  • najneskôr 10 dní pred začiatkom ÚFIČ MS budú do škôl doručené výsledky (výsledkové listiny) žiakov z EČ MS, aby o nich mohla škola informovať žiakov,
  • vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné štatistické výsledky školy.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk), ak jeho hodnotenie z ÚFIČ (ústnej formy internej časti) MS:

  • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25% alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33%, alebo
  • je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25% a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33%.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a nemá PFIČ (matematika), ak jeho hodnotenie z ÚFIČ (ústnej formy internej časti) MS:

  • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25%, alebo
  • je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33%.

Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (ostatné predmety – PČOZ, TČOZ), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.

Opravná skúška

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS platia informácie:

  • ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne bez ohľadu na EČ alebo PFIČ z týchto predmetov
  • ak žiak neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov
  • žiak môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný
  • opravnú skúšku EČ a PFIČ môže vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ nasledujúceho školského roka.

Opravný termín EČ a PFIČ MS – 03. september až 08. september 2020.

 Predpokladaný termín praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky:

11. máj – 15. máj 2020

Predpokladaný termín teoretickej časti odbornej zložky a ústnej formy internej časti  maturitnej skúšky:

25. máj – 29. máj 2020