Celoslovenská súťaž ZENIT v strojárstve

 Stredoškolská súťaž ZENIT v programovaní, elektronike a strojárstve.

Súťaž je určená žiakom stredných škôl. Zámerom je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. V nemalej miere tiež prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.

Súťaž je organizovaná formou postupových kôl cez školské, krajské a končí sa celoštátnym kolom. Výsledky súťažiacich hodnotia trojčlenné až päťčlenné odborné hodnotiace komisie zložené z učiteľov stredných a vysokých škôl, organizácií v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov z praxe. Súťaž prebieha v troch samostatných sekciách – v programovaní, elektronike a strojárstve.

V dňoch 10. a 11. októbra 2018 sa počas DNÍ PRIEMYSLOVKY, konal 20. ročník školského kola súťaže ZENIT V STROJÁRSTVE.

Žiaci študijných odborov 2381 M strojárstvo, 2413 K mechanik strojov a zariadení a 2426 K programátor strojov a zariadení súťažili v kategóriách A, S, R a C.

VYHODNOTENIE:

  • Kategória A – pre stredné priemyselné školy (CAD/CAM systémy) 

2381 M strojárstvo – IV. A

Martin SÁBLÍK

Richard ZÁVIŠ

Jakub FIC

  • Kategória S – výroba súčiastky – strojné obrábanie – IV.B

Ján FECKO

Jozef RUZSINSZKI

Roland KLAJBER

  • Kategória R – výroba súčiastky – ručné postupy – IV.B

Matúš BELUŠ

Jakub KUNZO

Alec BARTOK

  • Kategória C – CNC programovanie – IV.B

Patrik MÜLLER

Kristián BOROVSKÝ

 

Do krajského kola súťaže ZENIT V STROJÁRSTVE, ktoré sa uskutoční 19.11.2018, postupujú z každej kategórie prví dvaja súťažiaci.

Do školského kola súťaže sa zapojili aj žiaci 3. ročníka odboru 2381 M strojárstvo, medzi ktorými budú určite úspešní reprezentanti školy v ďalšom ročníku súťaže. 

  • Kategória A3 – pre stredné priemyselné školy (TCK, STT, STC)

            2381 M strojárstvo – III.A

Viliam Oliver BELÁN

Marko BÉREŠ

Radovan BUDINSKÝ

 

Vo všetkých kategóriách súťažiaci vypracovali test z odborných predmetov (technického kreslenia, strojárskej technológie, strojárskej konštrukcie alebo strojníctva a kontroly a merania).

Súťažiaci v kategórii A, ktorá je určená pre stredné priemyselné školy, preukázali svoje vedomosti pri riešení konštrukčnej úlohy s využitím CAD/CAM systémov.

Komisia v kategórii A pracovala v zložení: 

  • Ing. Renáta Ižolová, Ing. Carmen Sabolová, Ing. Roman Valenčák

Súťažiaci v kategórii R vyrábali podľa navrhnutého pracovného postupu súčiastku ručne.

Komisia v kategórii R pracovala v zložení: 

  • Ing. Vincent Tirčo, Bc. Jaroslav Kakalejčík, Mgr. Michal Puškár

Súťažiaci v kategórii S vyrábali podľa navrhnutého technologického postupu súčiastku na konvenčných strojoch.

Komisia v kategórii S pracovala v zložení: 

  • Ing. Vincent Tirčo, Ing. Peter Kovalčík, Ing. Peter Burdza

Súťažiaci v kategórii C vytvorili program na výrobu súčiastky na CNC stroji.

Komisia v kategórii C pracovala v zložení: 

  • Ing. Peter Burdza, Ing. Matej Capák, Ing. Vincent Tirčo