Pobyt v Hetstedelijk Enschede

Pobyt našich učiteľov a žiakov
na partnerskej škole Hetstedelijk Enschede (Holandsko)

Jedenásti žiaci a dvaja učitelia z SPŠ strojníckej navštívili v dňoch 23. – 28.9.2006 družobnú školu Het Stedelijk Lyceum v Enschede. Cesta bola zaujímavá. Vystriedali takmer všetky druhy dopravných prostriedkov – vlak, lietadlo, autobus, metro, loď a z miesta ubytovania do mesta chodili na bicykli.

Žiaci boli ubytovaní v rodinách svojich kamarátov, ktorí v júni tohto roku už navštívili našu školu a pobudli pár dní v Košiciach. Súčasťou spoločného programu bola návšteva hlavného mesta Holandska – Amsterdamu a pobrežia Severného mora. Prehliadku hlavného mesta žiaci absolvovali netypicky – loďou. Navštívili tiež rockové a popové múzeum v Gronau, ktoré sa nachádza v Nemecku. V tomto múzeu sa nachádza prierez vývinom populárnej hudby od 20. rokov až po súčasnosť. O zaujímavosti expozície svedčí aj to, že v múzeu pobudli takmer 2 hodiny. Okrem spoločného programu mali žiaci individuálny program v hostiteľských rodinách. Domov sa vracali cez Budapešť, takže mali možnosť cestou vidieť kus Európy.

Výmenný pobyt splnil svoj účel, žiaci si overili svoje znalosti nemčiny a angličtiny, samostatnosť a schopnosť žiť v cudzom prostredí. Dôležité je, že tieto družobné kontakty budú pokračovať aj v budúcnosti.

PRO EDUCO

PRO EDUCO

PRO EDUCO & PRO JOB, ktorú organizuje spoločnosť PROGRESS PROMOTION pod záštitou pána Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlavným cieľom výstavy bolo priniesť mladým ľuďom informácie a možnosti lepšie sa zorientovať pri výbere ďalšieho štúdia na stredných školách, VŠ a univerzitách. Okrem nového názvu zmenilo podujatie aj priestory a po prvýkrát bola výstava v moderných priestoroch Spoločenského pavilónu. Snahou bolo zjednotiť celé spektrum aktivít v oblasti vzdelávania, ľudských zdrojov a inovácií a pripraviť pod spoločnou strechou fórum, ktoré dokáže osloviť cieľové skupiny študentov, zamestnávateľov, pedagogických pracovníkov, uchádzačov o prácu i tých, ktorí ju dokážu efektívne sprostredkovať.

Naša škola sa prezentovala spolu so svojím najvýznamnejším partnerom, spoločnosťou GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. Táto spolupráca zameraná na odborné vzdelávanie s dôrazom na programovanie a prácu s CNC strojmi je priamym príkladom prepojenia školy s najvýznamnejším strojárskym podnikom v regióne Košického kraja.

Celoslovenská súťaž ZENIT v strojárstve

 Stredoškolská súťaž ZENIT v programovaní, elektronike a strojárstve.

Súťaž je určená žiakom stredných škôl. Zámerom je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. V nemalej miere tiež prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.

Súťaž je organizovaná formou postupových kôl cez školské, krajské a končí sa celoštátnym kolom. Výsledky súťažiacich hodnotia trojčlenné až päťčlenné odborné hodnotiace komisie zložené z učiteľov stredných a vysokých škôl, organizácií v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov z praxe. Súťaž prebieha v troch samostatných sekciách – v programovaní, elektronike a strojárstve.

V dňoch 10. a 11. októbra 2018 sa počas DNÍ PRIEMYSLOVKY, konal 20. ročník školského kola súťaže ZENIT V STROJÁRSTVE.

Žiaci študijných odborov 2381 M strojárstvo, 2413 K mechanik strojov a zariadení a 2426 K programátor strojov a zariadení súťažili v kategóriách A, S, R a C.

VYHODNOTENIE:

  • Kategória A – pre stredné priemyselné školy (CAD/CAM systémy) 

2381 M strojárstvo – IV. A

Martin SÁBLÍK

Richard ZÁVIŠ

Jakub FIC

  • Kategória S – výroba súčiastky – strojné obrábanie – IV.B

Ján FECKO

Jozef RUZSINSZKI

Roland KLAJBER

  • Kategória R – výroba súčiastky – ručné postupy – IV.B

Matúš BELUŠ

Jakub KUNZO

Alec BARTOK

  • Kategória C – CNC programovanie – IV.B

Patrik MÜLLER

Kristián BOROVSKÝ

 

Do krajského kola súťaže ZENIT V STROJÁRSTVE, ktoré sa uskutoční 19.11.2018, postupujú z každej kategórie prví dvaja súťažiaci.

Do školského kola súťaže sa zapojili aj žiaci 3. ročníka odboru 2381 M strojárstvo, medzi ktorými budú určite úspešní reprezentanti školy v ďalšom ročníku súťaže. 

  • Kategória A3 – pre stredné priemyselné školy (TCK, STT, STC)

            2381 M strojárstvo – III.A

Viliam Oliver BELÁN

Marko BÉREŠ

Radovan BUDINSKÝ

 

Vo všetkých kategóriách súťažiaci vypracovali test z odborných predmetov (technického kreslenia, strojárskej technológie, strojárskej konštrukcie alebo strojníctva a kontroly a merania).

Súťažiaci v kategórii A, ktorá je určená pre stredné priemyselné školy, preukázali svoje vedomosti pri riešení konštrukčnej úlohy s využitím CAD/CAM systémov.

Komisia v kategórii A pracovala v zložení: 

  • Ing. Renáta Ižolová, Ing. Carmen Sabolová, Ing. Roman Valenčák

Súťažiaci v kategórii R vyrábali podľa navrhnutého pracovného postupu súčiastku ručne.

Komisia v kategórii R pracovala v zložení: 

  • Ing. Vincent Tirčo, Bc. Jaroslav Kakalejčík, Mgr. Michal Puškár

Súťažiaci v kategórii S vyrábali podľa navrhnutého technologického postupu súčiastku na konvenčných strojoch.

Komisia v kategórii S pracovala v zložení: 

  • Ing. Vincent Tirčo, Ing. Peter Kovalčík, Ing. Peter Burdza

Súťažiaci v kategórii C vytvorili program na výrobu súčiastky na CNC stroji.

Komisia v kategórii C pracovala v zložení: 

  • Ing. Peter Burdza, Ing. Matej Capák, Ing. Vincent Tirčo