Verejné obstarávanie 2021

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2021, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2021

SPŠ strojnícka – Zámer na prenájom reklamná plocha_20012021

Výzva na Zváračský kurz 2021

Príloha-č.1- Vyhlásenia uchádzača

Príloha-č .2-Čestné vyhlásenie

Príloha-č.3-Čestné vyhlásenie – konflikt záujmov

Príloha-č.4 -Návrh na plnenie súťažných podkladov

Február 2021

 

 

Marec 2021

 

Apríl 2021

Výzva – Stavebný dozor – výmena okien a dverí vrátane murárskych prác – 1. etapa

Príloha č. 1 Špecifikácia a cenová ponuka predmetu zákazky Stavebný dozor

Príloha č. 2 Návrh plnenia kritérií Stavebný dozor

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie Stavebný dozor

Máj 2021

 

Jún 2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Výmena okenných konštrukcií v SPŠS KE

Náčrt otvorovej konštrukcie

Výmena_okenných_konštrukcií_[zadanie] výzva

11807_priloha-c-2-k-vyzve-navrh-na-plnenie-kriteria

11808_priloha-c-3-k-vyzve-cestne-vyhlasenie-uchadzaca

11809_priloha-c-4-k-vyzve-cestne-vyhlasenie-konflikt-zaujmov

11811_priloha-c-6-k-vyzve-infomacie-o-subdodavateloch

11667_priloha–zmluva-o-dielo-navrh

Júl 2021

 

August 2021

 

September 2021

 

Október 2021

Výzva na predkladanie ponúk – Učebné pomôcky

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií (1) – Učebné pomôcky

Výzva – stavebný dozor – Obnova národnej kultúrnej pamiatky Komenského 2 v Košiciach evidovanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako ,,Škola pamätná“ ELI

Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 Návrh plnenia kritérií – stavebný dozor

Príloha č. 3 k výzve Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 4 k výzve Čestné vyhlásenie – konflikt záujmov

Príloha č. 5 k výzve Informácie o subdodávateľoch

Príloha č.6 Mandátna zmluva

November 2021

 

December 2021