Stravovanie a ubytovanie v internáte

Možnosti stravovania žiakov našej školy

Žiaci našej školy sa môžu stravovať v jedálni Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti ubytovania žiakov našej školy

Usmernenie Košického samosprávneho kraja pre prijímanie do školských internátov

Zápisný lístok do školského internátu

Technické talenty 2020+

Žiak IV.D triedy, študijného odboru 3920 M polytechnika, Richard BARÁNEK sa zapojil do projektu vzdelávania TECHNICKÉ TALENTY 2020+, ktorý vyhlásila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a U. S.Steel Košice.

Projekt trvá do konca októbra, dokonca aj počas prázdnin. Študenti 3. a 4. ročníka sa môžu stále zapojiť, najlepšie práce budú odmeňované sumou 200,- eur každý mesiac.

Viac informácií nájdete na https://fmmr.sk/projekt-vzdelavania

Richard BARÁNEK za svoje práce, ktoré patrili k najlepším, získal 2 certifikáty a dvakrát finančnú odmenu 200,- eur.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu aj našej školy.

Partneri školy

Zmluvní partneri školy:

 

Zmluvní partneri školy v systéme duálneho vzdelávania žiakov:

Primárna protidrogová prevencia

Primárna protidrogová prevencia je na našej škole realizovaná:

  • formou preventívnych aktivít a programov pre žiakov,
  • formou individuálneho poradenstva pre ohrozené a rizikové skupiny,
  • formou zvýšenia účinnosti triednických hodín a zabezpečenia užšej spolupráce    koordinátorov drogových prevencií s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a vyučujúcimi.

Naším cieľom je zabezpečiť viacstupňovú kontrolnú činnosť, ako aj vytvárať podmienky pre mimoškolskú a športovú činnosť orientovanú na zdravý životný štýl.

Naša činnosť je zameraná predovšetkým na primárnu prevenciu s cieľom predchádzať výskytu negatívnych javov na našej škole a vykonávame ju následovne:

  • Vo vytypovaných triedach  realizujeme  prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní drog a vo výskyte sociálno-patologických javov na škole.
  • Vedieme  evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov a priebežne monitorujeme aktuálnu situáciu v tejto oblasti.
  • Koordinujeme a zabezpečujeme realizáciu poradenských služieb poskytovaných CPPPaP.

Adresa a kontakty:

Centrum pedagogicko – psychologického  poradenstva a prevencie /CPPPaP/ Karpatská 8,  040 01 Košice           www.kpppke.eu    

Tel. kontakt:  055 /  68 23 207         055 /  62 26 615       055 /  62 52 981

Poradňa je teraz síce zatvorená kvôli dnešnej náročnej situácii, ale CPPPaP  pokračuje vo svojej práci tak, že poskytuje online poradenstvo pre žiakov,  rodičov ako aj pre pedagógov.

Od 6.4. 2020 bola spustená aplikácia SKYPE poradenstvo. Poskytujú služby aj na Facebooku.

Našou kontaktnou  psychologičkou v CPPPaP  je Mgr. Lenka Jurčová                   jurcova@kpppke.eu

  • Poskytujeme poradenské konzultácie rodičom žiakov, ktorí o to požiadali.
  • Navštevujeme so žiakmi kultúrne a umelecké aktivity zamerané na život bez drog.
  • Pomáhame triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so zneužívaním drog.
  • Poskytujeme informácie o možnostiach odborného poradenstva aj v iných inštitúciach napr. Štátny zdravotný ústav, Linka dôvery a pod.

Koordinátorka pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Daniela Pastírová, 055/6228875 kl. 24

Pokyny k ukončeniu šk. roka 2019/2020

Milí žiaci,

v súlade s odporúčaním zriaďovateľa zo dňa 12.6.2020 a na základe rozhodnutia riaditeľa školy v dňoch 22. júna 2020 až 29. júna 2020 v škole nebude obnovené vyučovanie prezenčnou formou. Žiaci budú pokračovať v dištančnej forme vzdelávania – naďalej zostávajú doma a nebudú chodiť do školy.

Učebnice sa budú odovzdávať a vydávať v septembri 2020.

 

Vysvedčenia sa budú odovzdávať dňa 30.6.2020 o 9,00 hod. v škole. Žiaci sa zhromaždia za dodržania určených hygienických opatrení (dezinfekcia rúk a rúška počas celého pobytu v škole) vo svojich kmeňových triedach. Doprava bude v tento deň posilnená o ďalšie spoje, aby sa mohli žiaci do školy prepraviť. 

Žiaci si dňa 30. júna 2020 (po prevzatí vysvedčení) vyzdvihnú osobné veci zo šatní.

Klasifikácia za druhý polrok šk. roka bude ukončená v piatok 19. júna 2020. Klasifikačná porada sa uskutoční dňa 24. júna 2020.