Mobilita C5 Slovensko – Krátkodobá výmena zamestnancov

V termíne od 15.06.2022 –  17.06.2022 sa uskutočnila krátkodobá výmena zamestnancov, mobilita C5. Hosťujúcou organizáciou bola SPŠ strojnícka, Komenského 2 , Košice.

Účastníkmi mobility boli dvaja učitelia z Talianska, Gianluca Caputo, Simona Landini a dve učiteľky z Portugalska M. Santos a S. Oliveira.

Na hosťujúcej škole prebehli semináre k téme projektu, workshopy, kde si učitelia vymenili skúsenosti týkajúce sa problematiky zvládania stresových situácií v školskom prostredí. Prebehol antidiskriminačný turnaj s názvom „Stop discrimination!“ medzi učiteľmi a žiakmi našej školy.

Učitelia z Portugalska a Talianska mali možnosť zúčastniť sa niektorých vyučovacích hodín na našej škole a oboznámili sa výchovno- vzdelávacím procesom.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v medzinárodných projektoch.

Erasmus+ Mobilita C3 Taliansko

 

 

 

 

Názov projektu: Youth can fight racism, accept diversity, promote tolerance by intercultural exchange.

Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA229-060683_1

Mobilita C3 v Taliansku/krátkodobá výmena žiakov /sa uskutočnila v termíne od 25.4.2022 do 29.4.2022 v meste Pontedera. Hosťujúcou organizáciu mobility bola partnerská škola Istituto Statale E.Montale. Účastníkmi mobility boli ôsmy žiaci a traja učitelia našej školy. Program mobility zahŕňal aktivity v škole zamerané na prezentáciu Multilingválnej knihy, vytvorenej spoločne s partnerskými školami, krátkeho príbehu o Jánošíkovi a tvorbu spoločnej hymny projektu. Účastníci projektu si zlepšili svoje jazykové zručnosti komunikáciou v medzinárodných tímoch, mali možnosť spoznávať krajinu a kultúru Talianska. Vznikli priateľstvá medzi žiakmi z Portugalska, Talianska a Slovenska. Bola to výnimočná skúsenosť s nezabudnuteľnými zážitkami.

Erasmus+ Day

 

 

 

 

Názov projektu: Youth can fight racism, accept diversity, promote tolerance by intercultural exchange.

Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA229-060683_1

Dňa 11.5.2022 sa na našej škole uskutočnil Erasmus+ Day, po mobilite C3 / krátkodobá výmena žiakov/ v Taliansku.

Účastníci mobility predstavili prezentácie aktivít z mobility C3, Multilingválnu knihu a Hymnu projektu, opísali svoje skúsenosti z workshopov. Disseminačného podujatia sa zúčastnila  Ing. Zuzana Brzáčová, referent pre implementáciu projektov na Referáte metodiky a projektov z odboru školstva KSK.

Erasmus+ – Žiacky školský parlament

 

 

Našu školu navštívili dňa 10.5.2022 učitelia a žiaci z Estónska, Rumunska, Fínska a Moldavska v rámci programu Erasmus+ organizovaný ŠP KK.

Erik Čatloch predseda Žiackeho parlamentu pri SPŠ strojníckej, Komenského 2, Košice predstavil zahraničným účastníkom našu školu, školské zariadenie (školské dielne, učebne školy a areál školy). V rámci programu na našej škole mali možnosť porovnať výchovno-vzdelávací proces na našej škole a v ich krajine a prácu ŽŠP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram PS – 2. kolo – 21. jún 2022

8:00 – 8:45             príchod žiakov do školy

  • Vstup do areálu školy je zo Strojárenskej ulice.
  • V areáli školy Váš pohyb usmernia zamestnanci školy.
  • Vstup rodičov do budovy školy nie je možný.
  • Každý žiak používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy. Žiaci môžu používať pri testoch kalkulačky, ktoré nie sú súčasťou mobilného telefónu alebo tabletu. Používanie mobilných telefónov v priebehu prijímacích skúšok nie je dovolené.

9:00 – 10:00           prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

9:00 – 10:30           prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov s VPU

10:00 – 10:15         prestávka

10:30 – 10:45         prestávka pre žiakov s VPU

Žiaci si počas prestávky môžu prezrieť sprístupnené odborné učebne a dielne.

10:15 – 11:15         prijímacie skúšky z matematiky

10:45 – 12:15         prijímacie skúšky z matematiky pre žiakov s VPU

Po ukončení práce žiaci odchádzajú z budovy školy.

Ak sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody (najmä zdravotné), nemôže zúčastniť na prijímacej skúške oznámi dôvod neúčasti riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky (do 8:00 hod.). Riaditeľ školy určí uchádzačovi náhradný termín prijímacej skúšky.

Zákonný zástupca uchádzača doručí riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o vykonanie prijímacích skúšok v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 24. jún.2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Výsledky budú zverejnené v budove školy, na internetovej stránke školy a neodkladne Vám ich oznámime cez informačný systém (EduPage).

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole,plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača doručí strednej škole (osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní., poštovou prepravou alebo prostredníctvom emailovej komunikácie) potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na štúdium na strednej škole.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení musí byť riadne podpísané.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Výnimku predstavuje situácia, keď na strednú školu bolo zaslané písomné vyhlásenie zákonných zástupcov, že podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, bude podpisovať a rozhodnutia preberať len jeden zo zákonných zástupcov.

 Všetky informácie o priebehu konania prijímacích skúšok budú zverejňované na webovej stránke školy www.priemyslovka.sk.

Deň učiteľov 2022

Od roku 1955 na Slovensku oslavujeme 28. marca Deň učiteľov. V tento deň sa v roku 1592 narodil učiteľ národov Ján Amos Komenský. Svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. 

28. marca 2022 oslávili tento významný sviatok aj učitelia a zamestnanci našej školy. Okrem pozdravov, ktoré adresovali k sviatku učiteľom predseda KSK Rastislav Trnka a vedúci odboru školstva Slavomír Kožár sa učiteľom i nepedagogickým pracovníkom prihovoril a za prácu poďakoval riaditeľ školy Rastislav Friga. Príjemné posedenie v prostredí reštaurácie MARATON spestrili kultúrnym programom žiaci školy – Žiacka školská rada pod vedením Mgr. Hany Olejníkovej. 

Radosť z osláv znásobila aj správa, že predseda KSK Rastislav Trnka ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov prácu 20 pedagógov v pôsobnosti KSK, medzi ktorými je aj náš učiteľ Ing. Róbert Péchy. Učiteľské povolanie mu zrejme predurčil dátum narodenia, ktorým je 28. marec – Deň učiteľov. Ocenenie si prevzal z rúk predsedu KSK dňa 30. marca 2022.

Srdečne blahoželáme !

 

 

 

Stredoškolská odborná činnosť 2021/2022 – krajské kolo

Dňa 1. apríla 2022 sa dištančnou formou konalo krajské kolo 44. ročníka  Stredoškolskej odbornej činnosti.

Našu školu reprezentovali študenti odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy:

Blahoželáme Dominikovi Tomašiakovi, ktorý sa s prácou Driftovacia trojkolka umiestnil v Krajskom kole na 3. mieste v odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava.

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.