Košická priemyslovka – ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY

Dištančné vzdelávanie aj od 25.01.2021

Vláda SR  uznesením č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov číslo: 832/2021 vydala opatrenia na pokles ochorení COVID-19  na území SR.

Žiaci stredných škôl  od 25.01.2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

Uznesenie vlády č. 30 17_01_2021

 

Verejné obstarávanie 2021

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2021, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2021

SPŠ strojnícka – Zámer na prenájom reklamná plocha_20012021

Február 2021

 

Marec 2021

 

Apríl 2021

 

Máj 2021

 

Jún 2021

 

Júl 2021

 

August 2021

 

September 2021

 

Október 2021

 

November 2021

 

December 2021

 

Rozhodnutie ministra školstva zo 4.1.2021 – MS

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.
 2. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
 3. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.
 4. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Odôvodnenie:

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

 

Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 4.1.2021

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje
  a) externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a
  b) externá časť maturitnej skúšky.
 2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

 1. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov

i.matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
ii. matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

b) v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetov

i. slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,
ii.ukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.

 1. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021 

a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

 1. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
  a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
 1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
  a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
  b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.
 2. Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.
 1. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
 1. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.
 2. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.

Vianočné prázdniny 2020/2021

Vianočné prázdniny sa v šk. roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Vyučovanie po prázdninách začína 11. januára 2021. Sledujte oznamy v EduPage.

Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2021.

18151 Rozhodnutie MŠVVaŠ SR – Vianočné prázdniny 2020_2021

Deň otvorených dverí on line

https://zoom.us/j/6586741661?pwd=Umt2Vkg5V0t4cGhvakoyRU1RRTRCdz09

Milí deviataci, vážení rodičia,

každú stredu od 2. decembra 2020, vždy od 13:00 do 17:00 hod. sme pre Vás pripravili prostredníctvom aplikácie ZOOM stretnutie, na ktorom sa po prihlásení dozviete: 

 • o možnostiach štúdia na našej škole
 • o jednotlivých študijných odboroch
 • o duálnom vzdelávaní
 • o spolupráci s partnerskými firmami aj s TUKE

Tešíme sa na stretnutie a radi odpovieme aj na ďalšie Vaše otázky.