Deň otvorených dverí on line

https://zoom.us/j/6586741661?pwd=Umt2Vkg5V0t4cGhvakoyRU1RRTRCdz09

Milí deviataci, vážení rodičia,

každú stredu od 2. decembra 2020, vždy od 13:00 do 17:00 hod. sme pre Vás pripravili prostredníctvom aplikácie ZOOM stretnutie, na ktorom sa po prihlásení dozviete: 

  • o možnostiach štúdia na našej škole
  • o jednotlivých študijných odboroch
  • o duálnom vzdelávaní
  • o spolupráci s partnerskými firmami aj s TUKE

Tešíme sa na stretnutie a radi odpovieme aj na ďalšie Vaše otázky. 

 

 

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.

Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z18. októbra 2020.

17685_Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 23_10_2020

17690_Organizácia vyučovania_23_10_2020

 

 

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Vzor_Obal_a_titulný_list_pre_VLASTNÝ PROJEKT PČOZ_v_školskom_roku_2020_2021

Informácie_pre_riešiteľov_SOČ_v_šk.roku_2020-2021

Odbory SOČ- šk.rok_2020-2021

https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

Metodika_SOC_2019_B5

Dodatok-do-metodiky-statis-Inter-dizajn-TH

Dištančné vzdelávanie od 3. marca 2021

Rozhodnutie riaditeľa 3_3_2021 Sp.zn. 53_21

V súlade s  Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021, v súlade s Pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 2.3.2021 a po zvážení aktuálnych prevádzkových a personálnych podmienok bude od stredy 3. marca 2021 až do odvolania zabezpečované vzdelávanie všetkých žiakov školy dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín.

O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage a na webovej stránky školy www.priemyslovka.sk

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani-2.htmlŽiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú vzdelávať aj od 3. marca do 5. marca 2021 dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín. Pozorne sledujte oznamy v EduPage!

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín do odvolania.


Žiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú vzdelávať v utorok 2. marca 2021 dištančnou formou. Pozorne sledujte oznamy v EduPage!

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín do odvolania.


Žiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú v pondelok 1. marca 2021 vzdelávať dištančnou formou podľa rozvrhu hodín. Od utorka 2. marca 2021 začína pre 4. ročník prezenčná forma vzdelávania podľa rozvrhu hodín. Pozorne sledujte správy v EduPage!!!

POZOR !

Školské internáty nie sú povolené (výnimku majú zdravotné školy).
Na testovanie žiakov, resp. žiakov a 1 zákonného zástupcu pri neplnoletých žiakoch sa odporúča zatiaľ využiť existujúce MOM.
Poskytovanie stravy v školskej jedálni je možné iba pre končiace ročníky s prezenčnou výučbou, ostatní stravníci – len cez výdajne okienko.

Do škôl v bordových okresoch môžu nastúpiť na prezenčnú výučbu aj žiaci z rožňavského (čierneho) okresu, pokiaľ sa preukážu negatívnym antigénovým testom.

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín.Žiaci stredných škôl od 8. februára 2021 do 19. februára 2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

Jarné prázdniny budú od 22. februára 2021 do 26. februára 2021.

Košický samosprávny kraj otvorí svoje stredné školy najskôr po jarných prázdninách, teda 1. marca. Závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.htmlŽiaci stredných škôl od 1. februára 2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou. Polročné prázdniny 1. februára 2021 boli zrušené.


Vláda SR  uznesením č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov číslo: 832/2021 vydala opatrenia na pokles ochorení COVID-19  na území SR.

Žiaci stredných škôl od 25.01.2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.


V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 platí od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021 zákaz vychádzania.

V súlade s odporúčaním ministra školstva a zriaďovateľa pokračujeme od 11. 1. 2021 až do 22. 1. 2021 v dištančnej forme výučby (platí aj pre končiace ročníky).
Testovanie žiakov, aspoň 1 zákonného zástupcu a zamestnancov sa pre stredné školy posúva na 22. 1. 2021 až 24. 1. 2021 s plánovaným nástupom na prezenčnú formu výučby 25. 1. 2021 (ak to epidemiologická situácia dovolí).

 

Dôležité informácie:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/453/20201231.html
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/
https://www.minedu.sk/26074-sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021/


Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020

Stredné školy prechádzajú od 12. októbra 2020 (pondelok) na dištančné vzdelávanie až do odvolania.  

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

18142 Usmernenia k hodnoteniu za prvý polrok 2020_2021

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

 

Dištančné vzdelávanie

Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020

Stredné školy od zajtrajšieho dňa – 12.10.2020 – prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

 

Výsledky volieb do Rady školy 2020-2024

Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci školy,

v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri SPŠ strojníckej v Košiciach riaditeľ školy vyhlásil voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie 2020 – 2024.

Rodičia žiakov školy v dôsledku epidemiologickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 a vyhlásením dištančného vzdelávania ministrom školstva SR sa hlasovania zúčastnili per rollam prostredníctvom internetového hlasovacieho lístka. Voľby prebehli v 2 kolách.

Na základe výsledkov hlasovania sa zástupcami rodičov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice stali:

Mgr. Martina Badičová – zástupca II. B
Ing. Ľubica Brezová – zástupca II. A
Lýdia Oršulová – zástupca III. A

Pedagogických zamestnancov budú v nasledujúcom funkčnom období na základe výsledkov hlasovania  zastupovať v Rade školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice:

Mgr. Eduard Adamský      a       Ing. Carmen Sabolová

Nepedagogických zamestnancov bude v rade školy zastupovať:

 Mgr. Silvia Ambrišková 

 

Rada školy – výsledky volieb 2020-2024

Voľby predsedu a podpredsedu Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice sa konali prostredníctvom aplikácie ZOOM na ustanovujúcom zasadnutí dňa 20.01.2021. Predsedom RŠ sa stal Mgr. Eduard Adamský a podpredsedníčkou RŠ sa stala Ing. Carmen Sabolová.


Na základe výsledkov hlasovania sa zástupcami rodičov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice stali:

Mgr. Martina Badičová – zástupca II. B
Ing. Ľubica Brezová – zástupca II. A
Lýdia Oršulová – zástupca III. A

Pedagogických zamestnancov budú v nasledujúcom funkčnom období na základe výsledkov hlasovania  zastupovať v Rade školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice:

Mgr. Eduard Adamský      a       Ing. Carmen Sabolová

Nepedagogických zamestnancov bude v rade školy zastupovať:

 Mgr. Silvia Ambrišková 

Výsledky volieb do rady školy 2020

Vážení rodičia,

v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri SPŠ strojníckej v Košiciach riaditeľ školy vyhlásil voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie 2020 – 2024.

Rodičia žiakov školy v dôsledku epidemiologickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 a vyhlásením dištančného vzdelávania ministrom školstva SR sa hlasovania zúčastnili per rollam prostredníctvom internetového hlasovacieho lístka. Voľby prebehli v 2 kolách.

Na základe výsledkov hlasovania sa zástupcami rodičov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice stali:

Mgr. Martina Badičová – zástupca II. B
Ing. Ľubica Brezová – zástupca II. A
Lýdia Oršulová – zástupca III. A

Pedagogických zamestnancov budú v nasledujúcom funkčnom období na základe výsledkov hlasovania  zastupovať v Rade školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice:

Mgr. Eduard Adamský      a       Ing. Carmen Sabolová

Nepedagogických zamestnancov bude v rade školy zastupovať:

 Mgr. Silvia Ambrišková 

 

PEDAGOGICKÉ KLUBY

22.10.2020 – Usmernenie k realizácii aktivít projektu počas mimoriadnej situácie rámci výzvy Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou:

17657_usmernenie 20_10_2020

Činnosť a aktivity pedagogických klubov sú prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej,  jazykovej a IKT gramotnosti žiakov s cieľom zlepšenia ich študijných výsledkov.

Pedagogický klub IKT – počítačová podpora výroby

Činnosť pedagogického klubu je založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností medzi vekovo mladšími a pracovne skúsenejšími pedagógmi, vzájomnej kooperácii učiteľov odborných predmetov priamo spojených s praktickým vyučovaním. Zasadnutia klubu sú zamerané na analyzovanie inovatívnych metód a foriem vzdelávania a metodické materiály vhodné pre praktické vyučovanie. 28_09_2020_SPŠS_KE_Správa … Čítajte viac…

Pedagogický klub IKT – počítačová podpora konštruovania

Činnosť pedagogického klubu je zameraná na rozvíjanie pedagogických kompetencií poskytovaním priestoru na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností z vyučovacích aktivít využívajúcich moderné didaktické postupy, metódy a prostriedky poskytujúce inovácie vo vzdelávaní odborných predmetov využívajúcich CAD/CAM systémy. 30_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK PPK 26_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK PPK 18_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK PPK … Čítajte viac…

Pedagogický klub informatiky a ekonomiky

Pedagogický klub informatiky a finančnej gramotnosti umožňuje jednotlivým členom klubu zvyšovanie pedagogických kompetencií poskytovaním priestoru na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností z vyučovacích aktivít za využívania moderných didaktických postupov, metód a prostriedkov poskytujúcich inovácie vo vzdelávaní. 29_09_2020_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a ekonomiky

Pedagogický klub matematickej a prírodovednej gramotnosti

Činnosť pedagogického klubu je zameraná na rozvoj spolupráce učiteľov matematiky, prírodovedných a odborných predmetov, výmenu skúseností a zlepšenie vzájomnej komunikácie s cieľom rozširovať svoje profesionálne kompetencie v pedagogickej, didaktickej a odbornej oblasti, ale aj v príbuzných disciplínach a venovať sa rôznym témam, diskutovať o aktuálnych problémoch a navzájom sa inšpirovať.  24_09_2020_SPŠS_KE_Správa o … Čítajte viac…

Pedagogický klub jazykovej gramotnosti

Pedagogický klub jazykovej gramotnosti je zameraný na rozvoj spolupráce učiteľov cudzích jazykov (anglického, nemeckého, ruského), výmenu skúseností a zlepšenie vzájomnej komunikácie  cieľom rozširovať profesionálne kompetencie v pedagogickej, didaktickej a odbornej oblasti, ale aj v príbuzných disciplínach a venovať sa rôznym témam, diskutovať o aktuálnych problémoch a navzájom sa inšpirovať. 28_09_2020_SPŠS_KE_Správa o … Čítajte viac…

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti je zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov aktívnym uplatňovaním inovatívnych didaktických prístupov a metód na podporu čítania s porozumením vo všetkých predmetoch a ich analýza v klube. 29_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti 20_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti 24_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti  PK čitateľskej gramotnosti 15_12_2020_SPŠS_KE_Správa … Čítajte viac…