Olympiáda v nemeckom jazyku

Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 18.1.2023 v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika, Nám. L. Novomestského 4 v Košiciach. Zúčastnili sa ho aj naši 2 najlepší žiaci zo školského kola – Tadeáš FLOREK a Kamil BALOGH v kategórii 2D.

Aj v okresnom kole sa našim žiakom darilo, keď získali 3. a 4. miesto.

3. miesto: Kamil BALOGH, IV.C

4. miesto: Tadeáš FLOREK,   IV.C

Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 29.11.2022. Zúčastnilo sa ho celkovo 25 žiakov z 3. a 4.ročníka našej školy v kategórii 2D, čiže pre žiakov SOŠ a SPŠ.

Obsahová náplň súťaže pozostávala z písomnej časti a z ústnej časti.

Písomnú časť písali všetci zúčastnení žiaci a zahŕňala:

a) Počúvanie s porozumením

b) Čítanie s porozumením

c) Gramatický test

Ústna časť pozostávala z jednej časti – Vizuálny podnet. Úlohou žiakov bolo vlastnými slovami popísať konkrétny obrázok, v rámci čoho sa hodnotila slovná zásoba, gramatická správnosť, obsahová primeranosť, pohotovosť a plynulosť vyjadrovania, ako aj kreativita a argumentácia. Do tejto časti postúpilo 7 najlepších žiakov po vyhodnotení písomnej časti.

Umiestnenie v školskom kole:

1. miesto: Tadeáš FLOREK, IV.C

2. miesto: Kamil BALOGH,   IV.C

3. miesto: Patrik DŽUBARA, IV.A

3. miesto: Leonard TÓTH,     IV.A

Najlepší 2 žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 18.1.2023

Mikulášska čiapka

Dňa 6. decembra sa na našej škole uskutočnila tradičná akcia Študentského parlamentu pod názvom „Mikulášska čiapka“. Vybraní športovci z každej triedy si zmerali svoje sily vo futbalovom turnaji. Víťazom sa stala II. C trieda. Už tradične medzi nás zavítal Mikuláš, ktorý spolu s čertom a anjelmi rozdával sladkosti a dobrú náladu. Príjemnú atmosféru doplnil mikulášsky punč a krátky kultúrny program. Ďakujeme všetkým a tešíme sa o rok zas.

BEST IN ENGLISH

Dňa 30.11.2022 sa naša škola zúčastnila medzinárodnej súťaže Best in English . Súťažilo 40 žiakov zo všetkých ročníkov. Oficiálne výsledky budú zverejnené v priebehu dvoch týždňov, no už teraz vieme, že niektorí naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky z čoho sa veľmi tešíme.
Veríme, že skúsenosti z tejto a podobných súťaží budú žiakov motivovať k ďalšiemu štúdiu angličtiny a cudzích jazykov všeobecne.

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku (kategória D), ktoré sa konalo 19. januára 2023 sa na 1. mieste umiestnil víťaz školského kola, žiak I.D triedy, Maximilián Šimkanin. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 29. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 30 žiakov prvého až štvrtého ročníka, ktorí si preverili svoje vedomosti v písomnej aj ústnej časti olympiády. Všetci zúčastnení preukázali výborné znalosti z anglického jazyka.

Víťazom sa stal Maximilián Šimkanin z I. D, druhé miesto obsadil Filip Hamrák z II. B a na treťom mieste skončil Maximilián Simko zo IV. A.

Blahoželáme!

PRO EDUCO 2022

Kasárne Kulturpark v Košiciach sa v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2022 stali dejiskom 14. ročníka Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO. Aj naša škola už tradične prezentovala študijné odbory, duálne vzdelávanie, spoluprácu so zamestnávateľmi a univerzitami, možnosti uplatnenia po ukončení štúdia aj mimoškolské aktivity.

VODIČÁK zdarma!

Košický samosprávny kraj vyhlásil súťaž o 10 vodičákov zdarma. Študenti 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je župa, sa mohli zapojiť do súťaže o 10 vodičákov zdarma. Súťaž bola určená pre žiakov od 17 rokov, ktorí počas svojho štúdia na strednej škole dosiahli na národnej alebo medzinárodnej úrovni niečo výnimočné v oblasti športu, umeleckej činnosti, vedomostnej súťaži, alebo sa dlhodobejšie venujú dobrovoľníctvu.

Do druhej etapy súťaže postúpila aj žiačka našej školy Katka Školníková. Úlohou študentov v tejto etape bolo natočiť 60-sekundové video poukazujúce na nejaký dopravný problém vo svojej obci alebo meste. Pri tvorbe videí mohli popustiť fantáziu a zvoliť formu podľa vlastných predstáv a vkusu. Víťazi súťaže boli určení na základe výsledkov hlasovania.

Našej Katke sa v tejto súťaži darilo a z rúk predsedu KSK získala poukaz na vodičák zdarma. Srdečne blahoželáme!

EXPERT geniality show

Dňa 30. novembra 2022 sa naši žiaci opäť zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Žiaci mohli vďaka svojim vedomostiam a skúsenostiam získaných v škole aj mimo nej zabojovať o titul EXPERT. Témy si žiaci mohli vybrať zo šiestich tematických celkov, ktoré pokrývali učivo z prírodovedných aj humanitných predmetov.

Imatrikulácia 2022

Dňa 16. 11. 2022 sa uskutočnila Imatrikulácia – prijímanie študentov 1. ročníka do cechu strojárskeho.

Imatrikulácia sa na našej škole spája s významným Dňom boja za slobodu a demokraciu – 17. novembrom, teda symbolicky s Dňom študentstva.

Celá akcia prebehla v kine Úsmev, kde akademický senát cechu strojárskeho vykonal imatrikulačný akt. Súčasťou akcie bol aj pestrý kultúrny program a filmové predstavenie.

Strojnícka priemyslovka vzdeláva 150 rokov

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach patrí k najstarším školám svojho druhu v strednej Európe a vzdeláva už 150 rokov.

Výročie sme si za prítomnosti významných hostí, učiteľov a študentov pripomenuli slávnostnou akadémiou, ktorá sa konala 7. novembra 2022 vo veľkej sále Historickej radnice.  Keďže 150. výročie je naozaj výnimočné súčasťou osláv bolo aj slávnostné odhalenie pamätnej tabule predsedom KSK, pánom Rastislavom Trnkom a riaditeľom školy, pánom Rastislavom Frigom.

V priebehu akadémie sme si zaspomínali na históriu a zhodnotili sme i súčasnosť našej školy. Akadémiu spestrili veľmi zaujímavým a pestrým kultúrnym programom budúci umelci, študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.

 

 

 

 

 

Digitálne výzvy v obrábaní

V dňoch 23. a 24. novembra 2022 sa učitelia odborných predmetov (Ing. Magdaléna Belejová, Ing. Peter Burdza)  a žiaci IV.A, študijného odboru 2381 M strojárstvo v sprievode Ing. Renáty Ižolovej zúčastnili odborného seminára Digitálne výzvy v obrábaní, ktorý pripravilo Prototypové a inovačné centrum (PaIC) Strojníckej fakulty TUKE pre študentov stredných a vysokých škôl.

Odborný seminár bol zameraný na technológie trieskového obrábania a digitalizáciu výroby. Blok krátkych prezentácií striedali odborné prednášky a praktické ukážky obrábania a implementácie digitalizácie v reálnych podmienkach PaIC.

Najzaujímavejšie boli praktické ukážky: 

  • tepelného upínania, vyvažovania a merania nástrojov,
  • použitia nových typov nástrojov pre sústruženie aj frézovanie,
  • vyhodnocovania presnosti výrobkov.

Pozreli sme si aj vodíkové auto Koncept NH2.