Vyššie odborné štúdium

Maturanti a absolventi gymnázií a stredných odborných škôl,

v školskom roku 2021/2022 Vám ponúkame možnosť získať

VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE

2381 Q  strojárstvo

 • štúdium je trojročné a realizuje sa dennou formou
 • zameranie – informačné technológie v strojárstve
  • pre maturantov, ktorí preferujú praktické aplikácie teoretických poznatkov
  • prácu s profesionálnym softvérom CAD/CAM/CAE a CNC systémami
  • cielenú odbornú prax v strojárskych firmách v regióne zameranú na získanie praktickej kvalifikácie a ďalších zručností, ktoré umožnia okamžité zapracovanie v zamestnaní

 • absolvent získava absolventský diplom a má právo používať za menom titul „DiS“ diplomovaný špecialista
 • štúdium je bezplatné a bez prijímacích pohovorov
 • podmienkou pre štúdium je maturitné vysvedčenie nie staršie ako 5 rokov
 • prihlásiť sa môžu žiaci maturitných ročníkov stredných odborných škôl a gymnázií alebo absolventi týchto škôl, ktorí maturovali v predošlých rokoch
 • termín podania prihlášky riaditeľovi školy:
  • 1. kolo – do 31. mája 2022
  • 2. kolo – do 31. júla 2022
 • prílohou prihlášky na štúdium je kópia maturitného vysvedčenia a životopis

Pracovné uplatnenie:

 • technik konštrukčného, technologického, montážneho  a prevádzkového charakteru, zamestnanie s perspektívou zaradenia do stredných a vyšších riadiacich funkcií
 • samostatné vykonávanie odbornej činnosti podmienenej získaním osobitného oprávnenia
 • samostatné vykonávanie podnikateľskej činnosti v odbore

Možnosti ďalšieho štúdia:

 • študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

Hlavný partner odbornej praxe: MAGNA PT s.r.o. Kechnec

V prípade záujmu o vyššie odborné štúdium pošlite prihlášku s prílohami na adresu školy do 31. mája 2021.  

Prihlášku na štúdium môžete doručiť:

 • poštou na adresu – Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice
 • osobne na sekretariát školy – Komenského 2, Košice
 • e-mailom – sekretariat@priemyslovka.sk 

Prihláška na pomaturitné štúdium

Ďalšie informácie o štúdiu: Ing. Renáta Ižolová    renata.izolova@priemyslovka.sk    055/6228875 kl.15

 

Stredoškolská odborná činnosť 2020/2021 – krajské kolo

Dňa 31. marca 2021 sa dištančnou formou konalo krajské kolo 43. ročníka  Stredoškolskej odbornej činnosti.

Našu školu reprezentovali študenti odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy:

Blahoželáme Tomášovi Čižmárovi, ktorý sa v odbore 14 Tvorba učebných pomôcok umiestnil na 1. mieste.

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

Používanie rúšok a respirátorov v škole od 15. 03. 2021

Podľa Usmernenia k používaniu rúška alebo respirátorov v školách sú žiaci strednej školy od 15. marca 2021 povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách od 15_3_2021

Školské kolo SOČ 2020/2021

V dňoch 03. až 05. marca 2021 sa uskutočnilo školské kolo SOČ dištančnou formou. Hodnotiace komisie preštudovali a posúdili 37 súťažných prác, ktoré vypracovali žiaci IV.A a IV.C triedy. Najväčšie zastúpenie mali už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava a v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným riešiteľom, ale aj konzultantom ďakujeme.

Výsledková listina školského kola:

Práce konzultovali učitelia odborných predmetov: 

IV. A – Ing. Carmen Sabolová, Ing. Renáta Ižolová, Ing. Matej Capák, Ing. Magdaléna Belejová, Ing. Roman Valenčák

IV. C – Ing. Jozef Horňák, Mgr. Zuzana Ben Peretz, Ing. Mária Pramuková

 

Stredoškolská odborná činnosť 2020/2021 – krajské kolo

Dňa 31. marca 2021 sa dištančnou formou konalo krajské kolo 43. ročníka  Stredoškolskej odbornej činnosti.

Našu školu reprezentovali študenti odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy:

Blahoželáme Tomášovi Čižmárovi, ktorý sa v odbore 14 Tvorba učebných pomôcok umiestnil na 1. mieste.

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.V dňoch 03. až 05. marca 2021 sa uskutočnilo školské kolo SOČ dištančnou formou. Hodnotiace komisie preštudovali a posúdili 37 súťažných prác, ktoré vypracovali žiaci IV.A a IV.C triedy. Najväčšie zastúpenie mali už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava a v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným riešiteľom, ale aj konzultantom ďakujeme.

Výsledková listina školského kola:

Práce konzultovali učitelia odborných predmetov: 

IV. A – Ing. Carmen Sabolová, Ing. Renáta Ižolová, Ing. Matej Capák, Ing. Magdaléna Belejová, Ing. Roman Valenčák

IV. C – Ing. Jozef Horňák, Mgr. Zuzana Ben Peretz, Ing. Mária Pramuková

 

Karanténne opatrenia pri vstupe do SR od 17.02.2021

Vyhláška k novým karanténnym opatreniam pri vstupe do Slovenskej republiky, ktoré platia od 17. februára. 

Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska musia podstúpiť izoláciu, ktorá sa končí
• obdržaním negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19
alebo
• pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa.

Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili iné než vyššie menované krajiny, musia ísť do domácej izolácie a najskôr na 8. deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou.
Osoby ukončujú izoláciu iba obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné ju ukončiť bez testovania a ani izolácii predísť predložením negatívneho výsledku testu na COVID-19.

Osoby prichádzajúce na Slovensko musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica.

Osoby vstupujúce na Slovensko leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia, ktorý je zverejnený na https://www.mindop.sk/covid/.

Izoláciu musia podstúpiť aj ostatní členovia spoločnej domácnosti. Ukončia ju v rovnaký deň ako osoba, ktorej po prekročení hraníc vznikla povinnosť podstúpiť izoláciu.

Košická priemyslovka – ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY

Projekt bol financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Slogan: „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“.

Dištančné vzdelávanie od 3. marca 2021

Rozhodnutie riaditeľa 3_3_2021 Sp.zn. 53_21

V súlade s  Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021, v súlade s Pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 2.3.2021 a po zvážení aktuálnych prevádzkových a personálnych podmienok bude od stredy 3. marca 2021 až do odvolania zabezpečované vzdelávanie všetkých žiakov školy dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín.

O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage a na webovej stránky školy www.priemyslovka.sk

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani-2.htmlŽiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú vzdelávať aj od 3. marca do 5. marca 2021 dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín. Pozorne sledujte oznamy v EduPage!

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín do odvolania.


Žiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú vzdelávať v utorok 2. marca 2021 dištančnou formou. Pozorne sledujte oznamy v EduPage!

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín do odvolania.


Žiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú v pondelok 1. marca 2021 vzdelávať dištančnou formou podľa rozvrhu hodín. Od utorka 2. marca 2021 začína pre 4. ročník prezenčná forma vzdelávania podľa rozvrhu hodín. Pozorne sledujte správy v EduPage!!!

POZOR !

Školské internáty nie sú povolené (výnimku majú zdravotné školy).
Na testovanie žiakov, resp. žiakov a 1 zákonného zástupcu pri neplnoletých žiakoch sa odporúča zatiaľ využiť existujúce MOM.
Poskytovanie stravy v školskej jedálni je možné iba pre končiace ročníky s prezenčnou výučbou, ostatní stravníci – len cez výdajne okienko.

Do škôl v bordových okresoch môžu nastúpiť na prezenčnú výučbu aj žiaci z rožňavského (čierneho) okresu, pokiaľ sa preukážu negatívnym antigénovým testom.

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín.


Žiaci stredných škôl od 8. februára 2021 do 19. februára 2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

Jarné prázdniny budú od 22. februára 2021 do 26. februára 2021.

Košický samosprávny kraj otvorí svoje stredné školy najskôr po jarných prázdninách, teda 1. marca. Závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.htmlŽiaci stredných škôl  od 1. februára 2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.


Vláda SR  uznesením č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov číslo: 832/2021 vydala opatrenia na pokles ochorení COVID-19  na území SR.

Žiaci stredných škôl  od 25.01.2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

Uznesenie vlády č. 30 17_01_2021