Postup pri neprijatí na štúdium – odvolanie

Postup v prípade neprijatia na štúdium pre nedostatok miesta 

V prípade, že sa zápisu nezúčastnia všetci prijatí žiaci, budú sa uvoľňovať miesta pre žiakov, ktorí neboli prijatí a riaditeľ školy bude v rámci autoremedúry „posúvať čiaru“ (t. z. bude postupne prijímať žiakov, ktorí podali odvolanie).

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor odvolania:

Odvolanie_vzor