Zo súčasnosti

Základné informácie

ŠTUDIJNÉ ODBORY V ŠKOLSKOM ROKU 2023-2024

Škola sídli v pôvodnej historickej budove na Komenského č. 2 v Košiciach. V areáli školy sa nachádza niekoľko budov, predný a zadný školský dvor.

Budova školy v súčasnosti

Riaditeľ školy: Mgr. Rastislav Friga

Zástupcovia riaditeľa školy:

Ing. Renáta Ižolová   renata.izolova@priemyslovka.sk

Ing. Alena Poráziková

Vedúci dielní: Ing. Vincent Tirčo

Výchovná poradkyňa: PhDr. Gabriela Tarnóciová

Školský psychológ:  Mgr. Tímea Schostoková

Koordinátorka pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Daniela Pastírová

Podporný tím: PhDr. Gabriela Tarnóciová, Mgr. Tímea Schostoková, RNDr. Daniela Pastírová

Koordinátor informatizácie: Ing. Matej Capák

Koordinátorka školského parlamentu: Mgr. Hana Olejníková

Počet žiakov: 322

Počet tried: 14

Počet zamestnancov: 40

  • pedagogickí zamestnanci: 31
  • technicko – hospodárski pracovníci: 9

Počet učební: 23

Počet odborných učební a laboratórií: 10

Školské dielne: 6

Materiálne vybavenie školy

Odborné učebne sú vybavené najmodernejšou výpočtovou a audiovizuálnou technikou, škola je pripojená na internet, má vlastné dielne, laboratóriá, telocvičňu, multifunkčné ihrisko a posilňovňu.