Zo súčasnosti

Základné informácie

ŠTUDIJNÉ ODBORY V ŠKOLSKOM ROKU 2020-2021

Škola sídli v pôvodnej historickej budove na Komenského č. 2 v Košiciach. V areáli školy sa nachádza niekoľko budov, predný a zadný školský dvor.

Budova školy v súčasnosti

Riaditeľ školy: Mgr. Rastislav Friga

Zástupcovia riaditeľa školy:

Ing. Renáta Ižolová

Ing. Alena Poráziková

Výchovná poradkyňa: PhDr. Gabriela Tarnóciová

Školská psychologička: PhDr. Ľubomíra Gallová

Koordinátorka pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Daniela Pastírová

Koordinátor informatizácie: Ing. Matej Capák

Koordinátorka žiackej školskej rady: Mgr. Hana Olejníková

Počet žiakov: 313

Počet tried: 13

Počet zamestnancov: 41

  • pedagogickí zamestnanci: 32
  • technicko – hospodárski pracovníci: 9

Počet učební: 18

Počet odborných učební a laboratórií: 14

Materiálne vybavenie školy

Odborné učebne sú vybavené najmodernejšou výpočtovou a audiovizuálnou technikou, škola je pripojená na internet (optickým káblom), má vlastné dielne, telocvičňu, multifunkčné ihrisko a posilňovňu.