Prihláška na štúdium

Vážení uchádzači o štúdium na strojníckej priemyslovke,

v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodol o vyhlásení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Termín konania 2. kola prijímacích skúšok je stanovený na 20. júna 2023.

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice má pre ďalší termín voľné miesta v štvorročných študijných odboroch s maturitou:

  • 2381 M strojárstvo – … miest
  • 2387 M mechatronika – … miest
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení – … miest
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – … miest

Prihlášky je potrebné doručiť Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice prostredníctvom EduPage, papierovou formou osobne alebo poštovou prepravou.

 Vážení rodičia, milí žiaci,

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach Vám ponúka v šk. roku 2022/2023 možnosť študovať niektorý zo študijných odborov:

  • 2381 M strojárstvo –  … žiakov
  • 2387 M mechatronika – … žiakov
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení – … žiakov – aj v systéme duálneho vzdelávania
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – … žiakov – aj v systéme duálneho vzdelávania
  • 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika – … žiakov