PEDAGOGICKÉ KLUBY

Činnosť a aktivity pedagogických klubov sú prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej,  jazykovej a IKT gramotnosti žiakov s cieľom zlepšenia ich študijných výsledkov.

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti

Pedagogický klub jazykovej gramotnosti

Pedagogický klub matematickej a prírodovednej gramotnosti

Pedagogický klub informatiky a ekonomiky

Pedagogický klub IKT – počítačová podpora konštruovania

Pedagogický klub IKT – počítačová podpora výroby