Founders Challenge Competition

14. mája 2024 sa členovia tímu PYROLAX – Martin Kundrát, Patrik Gašpár a Jaroslav Štefan z II.A zúčastnili finálového kola súťaže Founders Challenge Competition. Súťaž organizovaná Inovačným centrom Košického kraja sa konala v Kunsthalle. Tím PYROLAX pracoval na zadaní zameranom na druhotné spracovanie surovín a súťažil o najlepší stredoškolský podnikateľský nápad. V konkurencii obstál a svojim nápadom zaujal napr. zamestnávateľov v regióne. Tímu ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že sa im zámer podarí zrealizovať.

Postup pri neprijatí na štúdium – odvolanie

Postup v prípade neprijatia na štúdium pre nedostatok miesta 

V prípade, že sa zápisu nezúčastnia všetci prijatí žiaci, budú sa uvoľňovať miesta pre žiakov, ktorí neboli prijatí a riaditeľ školy bude v rámci autoremedúry „posúvať čiaru“ (t. z. bude postupne prijímať žiakov, ktorí podali odvolanie).

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor odvolania:

Odvolanie_vzor

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2024/2025

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa odseku 1 (aktuálne je to najneskôr do stredy, 22. mája 2024); ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Až po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia (prijatia na štúdium).

3 prac. dni: Budeme pozerať na túto lehotu ako na hmotnoprávnu – musí byť na škole.

Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie

Výsledky prijímacích skúšok 2024/2025

2381 M strojárstvo

2387 M mechatronika

2413 K mechanik strojov a zariadení

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika

 

 

 

 

Horizon Hydrogen Grand Prix 2024

V dňoch 2. a 3. mája 2024 sa v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave konali preteky Horizon Hydrogen Grand Prix 2024Vytrvalostných pretekov RC áut na vodíkový pohon sa druhýkrát zúčastnil aj tím našej školy Strojar Riders –Tomáš Mikloš, Tomáš Kolesár a Ladislav Petra zo IV.A a Maximilián Šimkanin z II.D. Šesťhodinové vytrvalostné preteky RC áut na vodíkový pohon zvládol tím našej školy Strojar Riders výborne a umiestnil sa na 4. mieste. Zároveň sme získali cenu NOVÁČIK ROKA. Počas pretekov naši piloti, Tomáš Mikloš a Ladislav Petra najazdili 957 kôl. Servis RC auta (výmenu vodíkových náplní, bateriek, opravy karosérie…) zabezpečovali  technici, Tomáš Kolesár a Maximilián Šimkanin. Niekoľko mesiacov pred pretekmi tím postavil nové súťažné auto, navrhol a nastriekal karosériu a samozrejme dlhé hodiny trénoval. Tím, Strojar Riders, ktorý trénoval a viedol Ing. P. Ižol, pomáhala mu Ing. R. Ižolová sa v rámci tréningu zúčastnil aj niekoľkých regionálnych pretekov.

Tímu Strojar Riders ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a usporiadateľovi  za výborne zorganizovanú súťaž.

 

 

Rodičovské stretnutie

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v stredu – 17. apríla 2024 so začiatkom o 17:00 hod. v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

Zároveň oznamujeme zástupcom rodičov, že stretnutie Rady rodičov sa bude konať v uvedený deň o 16:30 hod. v učebni č. 101.

Ďakujeme za účasť.

Olympiáda v nemeckom jazyku

Krajské kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 15.2.2024, pričom uvítanie súťažiacich a sprevádzajúcich pedagógov bolo v krásnej historickej aule Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a samotná súťaž prebiehala  v priestoroch Gymnázia Šrobárová v Košiciach. Súťaže sa zúčastnil aj náš žiak Martin ĎURINDA z III.A triedy, ktorý skončil v kategórii 2D na výbornom 3.mieste.  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 18.1.2024 v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika, Nám. L. Novomestského 4 v Košiciach. Zúčastnili sa ho aj naši 2 najlepší žiaci zo školského kola – David MOCNÝ zo IV.A triedy a Martin ĎURINDA z III.A triedy v kategórii 2D.

Aj v okresnom kole sa našim žiakom darilo, keď získali 1. a delené 2. a 3. miesto.

  1. miesto: Martin ĎURINDA, III.A
  2. – 3. miesto: David MOCNÝ, IV.A

Martin ĎURINDA z III.A ako víťaz okresného kola postúpil do krajského kola súťaže. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Školské kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 15.11.2023. Zúčastnilo sa ho celkovo 17 žiakov z 3. a 4.ročníka našej školy v kategórii 2D, čiže pre žiakov SOŠ a SPŠ. Obsahová náplň súťaže pozostávala z písomnej časti a z ústnej časti.

Písomnú časť písali všetci zúčastnení žiaci a zahŕňala:

  1. a) Počúvanie s porozumením
  2. b) Čítanie s porozumením
  3. c) Gramatický test

Ústna časť pozostávala z dvoch časti – Vizuálny podnet a ústna produkcia. Úlohou žiakov bolo najprv vlastnými slovami popísať konkrétny obrázok a potom krátka konverzácia na vybrané témy. V tejto časti sa hodnotila slovná zásoba, gramatická správnosť, obsahová primeranosť, pohotovosť a plynulosť vyjadrovania, ako aj kreativita a argumentácia. Do tejto časti postúpilo 6 najlepších žiakov po vyhodnotení písomnej časti.

 

 

 

 

Umiestnenie v školskom kole:

  1. miesto: David MOCNÝ, IV.A
  2. miesto: Martin ĎURINDA, III.A
  3. miesto: Róbert VARGA, IV.A

 Najlepší 2 žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 18.1.2024

Ekonomická olympiáda

Krajské kolo Ekonomickej olympiády sa uskutočnilo 5.2.2024 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach, zúčastnilo sa ho 108 žiakov a našu školu reprezentovali žiaci :

Ladislav PETRA a Matúš TAKÁČ zo IV.A, Dominik KUNZ z III.D, Dušan PANCURÁK z II.A

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Ekonomická olympiáda uskutočnilo v našej škole od 8.12. do 14.12.2023. Zúčastnilo sa ho celkovo 102 žiakov z tried II.A, III.D, IV.A, IV.B, IV.C.

Obsahová náplň súťaže pozostávala z online testu, ktorý obsahoval 25 ekonomických otázok s výberom odpovede, pričom každá otázka mala vždy iba 1 správnu odpoveď. Na test mali žiaci k dispozícii 40 minút. Školského kola sa celkovo zúčastnilo 1929 súťažiacich z 38 stredných škôl.

 

2023/2024 Informácie pre žiakov – riešiteľov SOČ

Aj v tomto školskom roku sa v dňoch 6. a 7. marca 2024 uskutoční školské kolo SOČ.  Súťaž je zameraná na rôzne odborné oblasti (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory). Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjanie ich tvorivých kompetencií, kritického myslenia, odborných, teoretických  vedomostí a odborných, praktických schopností a zručností. Podmienkou účasti je písomná odborná práca, ktorú autor resp. autori  obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Informácie pre riešiteľov SOČ v šk. roku 2023-2024

 

 

Šikana a duševné zdravie detí

V záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí Vám sprístupňujeme brožúry odboru prevencie kriminality MV SR zamerané na šikanovanie, kyberšikanovanie, nenávistné prejavy a radikalizáciu a násilný extrémizmus.

Brožúry sú určené všetkým učiteľom, ale aj odborným zamestnancom školy, ale rovnako tak aj rodičom žiakov a študentov.

Kyberšikana

Nenávistné prejavy

Radikalizácia a násilný extrémizmus

Prevencia a riešenie šikanovania