Stredoškolská odborná činnosť 2020/2021 – krajské kolo

Dňa 31. marca 2021 sa dištančnou formou konalo krajské kolo 43. ročníka  Stredoškolskej odbornej činnosti.

Našu školu reprezentovali študenti odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy:

Blahoželáme Tomášovi Čižmárovi, ktorý sa v odbore 14 Tvorba učebných pomôcok umiestnil na 1. mieste.

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

Používanie rúšok a respirátorov v škole od 15. 03. 2021

Podľa Usmernenia k používaniu rúška alebo respirátorov v školách sú žiaci strednej školy od 15. marca 2021 povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách od 15_3_2021

Školské kolo SOČ 2020/2021

V dňoch 03. až 05. marca 2021 sa uskutočnilo školské kolo SOČ dištančnou formou. Hodnotiace komisie preštudovali a posúdili 37 súťažných prác, ktoré vypracovali žiaci IV.A a IV.C triedy. Najväčšie zastúpenie mali už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava a v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným riešiteľom, ale aj konzultantom ďakujeme.

Výsledková listina školského kola:

Práce konzultovali učitelia odborných predmetov: 

IV. A – Ing. Carmen Sabolová, Ing. Renáta Ižolová, Ing. Matej Capák, Ing. Magdaléna Belejová, Ing. Roman Valenčák

IV. C – Ing. Jozef Horňák, Mgr. Zuzana Ben Peretz, Ing. Mária Pramuková

 

Stredoškolská odborná činnosť 2020/2021 – krajské kolo

Dňa 31. marca 2021 sa dištančnou formou konalo krajské kolo 43. ročníka  Stredoškolskej odbornej činnosti.

Našu školu reprezentovali študenti odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy:

Blahoželáme Tomášovi Čižmárovi, ktorý sa v odbore 14 Tvorba učebných pomôcok umiestnil na 1. mieste.

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.V dňoch 03. až 05. marca 2021 sa uskutočnilo školské kolo SOČ dištančnou formou. Hodnotiace komisie preštudovali a posúdili 37 súťažných prác, ktoré vypracovali žiaci IV.A a IV.C triedy. Najväčšie zastúpenie mali už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava a v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným riešiteľom, ale aj konzultantom ďakujeme.

Výsledková listina školského kola:

Práce konzultovali učitelia odborných predmetov: 

IV. A – Ing. Carmen Sabolová, Ing. Renáta Ižolová, Ing. Matej Capák, Ing. Magdaléna Belejová, Ing. Roman Valenčák

IV. C – Ing. Jozef Horňák, Mgr. Zuzana Ben Peretz, Ing. Mária Pramuková

 

Karanténne opatrenia pri vstupe do SR od 17.02.2021

Vyhláška k novým karanténnym opatreniam pri vstupe do Slovenskej republiky, ktoré platia od 17. februára. 

Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska musia podstúpiť izoláciu, ktorá sa končí
• obdržaním negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19
alebo
• pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa.

Osoby, ktoré v ostatných 14 dňoch navštívili iné než vyššie menované krajiny, musia ísť do domácej izolácie a najskôr na 8. deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou.
Osoby ukončujú izoláciu iba obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné ju ukončiť bez testovania a ani izolácii predísť predložením negatívneho výsledku testu na COVID-19.

Osoby prichádzajúce na Slovensko musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica.

Osoby vstupujúce na Slovensko leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia, ktorý je zverejnený na https://www.mindop.sk/covid/.

Izoláciu musia podstúpiť aj ostatní členovia spoločnej domácnosti. Ukončia ju v rovnaký deň ako osoba, ktorej po prekročení hraníc vznikla povinnosť podstúpiť izoláciu.

Košická priemyslovka – ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY

Projekt bol financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Slogan: „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“.

Dištančné vzdelávanie od 3. marca 2021

Rozhodnutie riaditeľa 3_3_2021 Sp.zn. 53_21

V súlade s  Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021, v súlade s Pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 2.3.2021 a po zvážení aktuálnych prevádzkových a personálnych podmienok bude od stredy 3. marca 2021 až do odvolania zabezpečované vzdelávanie všetkých žiakov školy dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín.

O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage a na webovej stránky školy www.priemyslovka.sk

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani-2.htmlŽiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú vzdelávať aj od 3. marca do 5. marca 2021 dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín. Pozorne sledujte oznamy v EduPage!

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín do odvolania.


Žiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú vzdelávať v utorok 2. marca 2021 dištančnou formou. Pozorne sledujte oznamy v EduPage!

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín do odvolania.


Žiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú v pondelok 1. marca 2021 vzdelávať dištančnou formou podľa rozvrhu hodín. Od utorka 2. marca 2021 začína pre 4. ročník prezenčná forma vzdelávania podľa rozvrhu hodín. Pozorne sledujte správy v EduPage!!!

POZOR !

Školské internáty nie sú povolené (výnimku majú zdravotné školy).
Na testovanie žiakov, resp. žiakov a 1 zákonného zástupcu pri neplnoletých žiakoch sa odporúča zatiaľ využiť existujúce MOM.
Poskytovanie stravy v školskej jedálni je možné iba pre končiace ročníky s prezenčnou výučbou, ostatní stravníci – len cez výdajne okienko.

Do škôl v bordových okresoch môžu nastúpiť na prezenčnú výučbu aj žiaci z rožňavského (čierneho) okresu, pokiaľ sa preukážu negatívnym antigénovým testom.

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín.


Žiaci stredných škôl od 8. februára 2021 do 19. februára 2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

Jarné prázdniny budú od 22. februára 2021 do 26. februára 2021.

Košický samosprávny kraj otvorí svoje stredné školy najskôr po jarných prázdninách, teda 1. marca. Závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.htmlŽiaci stredných škôl  od 1. februára 2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.


Vláda SR  uznesením č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov číslo: 832/2021 vydala opatrenia na pokles ochorení COVID-19  na území SR.

Žiaci stredných škôl  od 25.01.2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

Uznesenie vlády č. 30 17_01_2021

 

Rozhodnutie ministra školstva zo 4.1.2021 – MS

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.
 2. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
 3. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.
 4. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Odôvodnenie:

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

 

Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 4.1.2021

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje
  a) externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a
  b) externá časť maturitnej skúšky.
 2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

 1. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov

i.matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
ii. matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

b) v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetov

i. slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,
ii.ukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.

 1. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021 

a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

 1. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
  a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
 1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
  a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
  b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.
 2. Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.
 1. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
 1. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.
 2. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.