Rozhodnutie ministra školstva zo 4.1.2021 – MS

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.
 2. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
 3. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.
 4. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Odôvodnenie:

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

 

Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 4.1.2021

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje
  a) externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a
  b) externá časť maturitnej skúšky.
 2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

 1. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov

i.matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
ii. matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

b) v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetov

i. slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,
ii.ukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.

 1. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021 

a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

 1. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
  a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
 1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
  a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
  b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.
 2. Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.
 1. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
 1. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.
 2. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.

Vianočné prázdniny 2020/2021

Vianočné prázdniny sa v šk. roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Vyučovanie po prázdninách začína 11. januára 2021. Sledujte oznamy v EduPage.

Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2021.

18151 Rozhodnutie MŠVVaŠ SR – Vianočné prázdniny 2020_2021

Deň otvorených dverí on line

https://zoom.us/j/6586741661?pwd=Umt2Vkg5V0t4cGhvakoyRU1RRTRCdz09

Milí deviataci, vážení rodičia,

každú stredu od 2. decembra 2020, vždy od 13:00 do 17:00 hod. sme pre Vás pripravili prostredníctvom aplikácie ZOOM stretnutie, na ktorom sa po prihlásení dozviete: 

 • o možnostiach štúdia na našej škole
 • o jednotlivých študijných odboroch
 • o duálnom vzdelávaní
 • o spolupráci s partnerskými firmami aj s TUKE

Tešíme sa na stretnutie a radi odpovieme aj na ďalšie Vaše otázky. 

 

 

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.

Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z18. októbra 2020.

17685_Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 23_10_2020

17690_Organizácia vyučovania_23_10_2020

 

 

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

Metodika_SOC_2019_B5

Dodatok-do-metodiky-statis-Inter-dizajn-TH

Dištančné vzdelávanie na stredných školách

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 platí od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021 zákaz vychádzania.

V súlade s odporúčaním ministra školstva a zriaďovateľa pokračujeme od 11. 1. 2021 až do 22. 1. 2021 v dištančnej forme výučby (platí aj pre končiace ročníky).
Testovanie žiakov, aspoň 1 zákonného zástupcu a zamestnancov sa pre stredné školy posúva na 22. 1. 2021 až 24. 1. 2021 s plánovaným nástupom na prezenčnú formu výučby 25. 1. 2021 (ak to epidemiologická situácia dovolí).

 

Dôležité informácie:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/453/20201231.html
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/
https://www.minedu.sk/26074-sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021/


Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020

Stredné školy prechádzajú od 12. októbra 2020 (pondelok) na dištančné vzdelávanie až do odvolania.  

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

18142 Usmernenia k hodnoteniu za prvý polrok 2020_2021

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.