PEDAGOGICKÉ KLUBY

Činnosť a aktivity pedagogických klubov sú prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej,  jazykovej a IKT gramotnosti žiakov s cieľom zlepšenia ich študijných výsledkov.

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti

Pedagogický klub jazykovej gramotnosti

Pedagogický klub matematickej a prírodovednej gramotnosti

Pedagogický klub informatiky a ekonomiky

Pedagogický klub IKT – počítačová podpora konštruovania

Pedagogický klub IKT – počítačová podpora výroby

Oznam – vstup do školy 16.9.2020

Milí žiaci a rodičia,

nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Preto Vás po dňoch voľna, ktoré trvalo od 12.9.2020 do 15.9.2020 znovu žiadame o  vyplnenie:


Vyplnený dotazník každý žiak odovzdá v stredu ráno (16.9.2020) pri vstupe do školy.

Príkaz riaditeľa školy k epidemiologickej situácii a dodržiavaniu opatrení a odporúčaní

Príkazom riaditeľ školy boli stanovené prevádzkové podmienky počas trvania pandémie. Všetky opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založených na princípe ROR – rúško, odstup, ruky. “ Sú to opatrenia, ktoré sme už zažili, nie sú komplikované. Vyžadujú si však zodpovednosť a dodržiavanie.

Príkaz riaditeľa – epidemiologická situácia

Pokyny k začiatku šk. roka 2020/2021

Milí žiaci,

školský rok 2020/2021 začína 2. septembra 2020 (streda). Stretneme sa o 9,00 hod..

Žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa zhromaždia v triedach, kde dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. Žiaci prvého ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na školskom dvore a spoločne sa presunú do tried.

Pri vstupe do školy je každý žiak povinný odovzdať dve vyplnené a podpísané tlačivá :

17126 – Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

17088 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

UPOZORNENIE !!!   Bez vyplnených a podpísaných tlačív nebude žiakom umožnený vstup do školy.

Manuál opatrení pre šk. rok 2020/2021 počas trvania pandémie:

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

Potvrdenia o návšteve školy pre školský rok 2020/2021 budú žiakom vydané 2. a 3. septembra 2020 prostredníctvom triednych učiteľov. 

Prajeme všetkým študentom a ich učiteľom úspešný školský rok 2020/2021, želáme veľa dobrých známok, veľa pochvál a veľa radosti zo školskej práce, aby sme na jeho konci mohli s radosťou hodnotiť to, čo sme spolu dokázali.

 

 

Oznam o začiatku školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo SPŠ strojníckej, Komenského 2, 040 01 Košice oznamuje, že školský rok 2020/2021 sa začína v stredu 2. septembra 2020. Zraz žiakov je o 9:00 hod..

Pri vstupe do školy je každý žiak povinný odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (17088) a Zdravotný dotazník (17126).

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

Žiaci sa zhromaždia v triedach, kde dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. Žiaci prvých ročníkov sa presunú do tried v doprovode triednych učiteľov.

Potvrdenia o návšteve školy pre školský rok 2020/2021 budú žiakom vydané 2. a 3. septembra 2020 prostredníctvom triednych učiteľov. 

Prajeme všetkým študentom a ich učiteľom úspešný školský rok 2020/2021, želáme veľa dobrých známok, veľa pochvál a veľa radosti zo školskej práce, aby sme na jeho konci mohli s radosťou hodnotiť to, čo sme spolu dokázali.

Manuál opatrení pre šk. rok 2020/2021 – po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

Pozor !
Zmena v prevádzkových podmienkach školy počas pandémie – 16.9.2020:

Milí žiaci a rodičia,

nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Preto Vás po dňoch voľna, ktoré trvalo od 12.9.2020 do 15.9.2020 znovu žiadame o  vyplnenie:

Vyplnený dotazník a vyhlásenie odovzdá 16.9.2020 (v stredu ráno)  každý žiak pri vstupe do školy.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021.

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.
Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.