Deň študentstva – KSK ocenil Tobiasa Zámboryho

Pri príležitosti Dňa študentstva si 22. novembra 2021 prevzal z rúk Ing. Rastislava Trnku, predsedu Košického samosprávneho kraja,  ocenenie za mimoriadne úspechy v športových aktivitách v celoslovenských a medzinárodných súťažiach jednotlivcov,  žiak IV.A triedy Tobias ZÁMBORY.

 

 

 

 

 

 

 

Tobiasove úspechy:

Umiestnenie v súťaží Majstrovstvá Európy juniorov vo vodnom lyžovaní :

2. miesto – disciplína skoky

2. miesto – disciplína trojkombinácia

2. miesto – umiestnenie Slovensko

Tobias je športový, dobrodružný typ. „Súťaženie a túlanie po svete“ sa stalo jeho srdcovou záležitosťou. Je veľkým fanúšikom športu. Vodné lyžovanie je jeho najväčšou záľubou, venuje sa mu už od detstva. Je cieľavedomý, čo je vidieť hlavne pri športových tréningoch. Pred každými majstrovstvami Európy si zaumieni, že ich vyhrá. Svoje úsilie zdvojnásobí v opakovaných tréningoch a s „ľahkosťou“ ich vyhrá.  V živote má jasne definovaný cieľ, za ktorým si odhodlane kráča, aby ho naplnil.

Druhou závideniahodnou vlastnosťou je jeho vytrvalosť a viera v úspech. Vždy, keď sa do niečoho pustí, tak to aj dokončí. Oplýva takou sebadisciplínou, že vďaka nej sa mu darí takmer vo všetkom. V kolektíve je obľúbený. Svojím priateľským prístupom a zmyslom pre humor si okamžite získa každého.

Je odvážnou osobnosťou. Aj keď sa mu niečo nepodarí, poddať sa osudu alebo sa ľutovať, to veru nepozná. Radšej sa povzbudí slovami: „čo ťa nezlomí, to ťa posilní“.

Ďalšou jeho vlastnosťou je nezlomnosť. Vždy ide vytrvalo za svojím cieľom a nevzdáva sa pri prvom neúspechu, naopak, snaží sa s problémami, ktoré prinesie život, „popasovať“ a vyriešiť ich. To, čo si zaumieni, ak je to len trochu v jeho silách, aj splní. Je láskavý, starostlivý, obetavý  a čestný kamarát, dá sa na neho v každej chvíli spoľahnúť. Vždy, keď sa vyskytne nejaký problém, ochotne podá svojim spolužiakom pomocnú ruku.

Je plný elánu, na nič sa nesťažuje, stále hľadá zmenu . Má veľa dobrých vlastností a sem-tam sa nájdu aj slabé stránky, ale tie obdivuhodné vždy zvíťazia.

Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa športových úspechov.

149. výročie založenia našej školy

NAŠA ŠKOLA JE PRVOU PRIEMYSELNOU ŠKOLOU V RAKÚSKO – UHORSKU

Vyučovanie sa začalo 9. októbra 1872 s 19 žiakmi.

Unikátom školy je od roku 1972 školské múzeum, jediné vo východoslovenskom regióne, v ktorom sú i vzácne exponáty z 19. storočia. Aj z nich sa dozvedáme, že SPŠ strojnícka v Košiciach začínala s kachľovými pecami a petrolejovými lampami a v súčasnosti modernizuje priestory školy i jej technické vybavenie, aby študenti a učitelia trávili čas v príjemnom prostredí.

149. výročie založenia našej výnimočnej, historicky významnej školy v regióne  sme v jednotlivých triedach oslávili vedomostným kvízom. 

Maturita 2022

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch:

  • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 16. marec 2022 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
  • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika
  • 18. marec 2022 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Základné informácie o maturite 2022

NUCEM informácie o maturite 2021/2022

Mobilita C2 Portugalsko / Barcelos

Náš  projektový tím sa zúčastnil mobility C2 v Portugalsku od 13.09.2021 – 17.09.2021. Mobility sa zúčastnilo 11 žiakov a 5 učiteľov.

V partnerskej škole Agrupamento de Escolas de Barcelos sme sa zúčastnili workshopov k téme projektu, žiaci vyhodnotili svoje dotazníky a prieskumy o diskriminácii a predsudkoch.

Naši žiaci predstavili Maskota projektu, antidiskriminačnú figúrku, ktorá znázorňuje hlavnú myšlienku projektu STOP RACISM  a STOP DISCRIMINATION.

Logo projektu, ktoré navrhli naši žiaci vyhralo súťaž a stalo sa Logom projektu.

V rámci workshopov a kvízov naši žiaci preukázali svoje vedomosti z tematiky ľudských práv.

Počas mobility  sme spoznávali aj kultúru a tradície krajiny a skúmali diverzitu jednotlivých miest, ktoré sme navštívili. Navštívili sme Porto, Barcelos, Bragu, Viana de Castelo.

Nezabudnuteľné chvíle sme prežili pri Atlantickom oceáne.

Tešíme sa na ďalšiu mobilitu v Taliansku.

Rodičovské združenie – 8.9.2021

Vážení rodičia,

            srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu ZRŠ a rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 8. septembra 2021 o 16:00 hod. v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

            Zároveň oznamujeme zástupcom rodičov, že po skončení RZ bude o 17:00 hod. stretnutie Rady rodičov v zborovni školy.

            Pre rodičov žiakov I. ročníka, ktorí nastúpili do odborov:

  • 2426 K – programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (I. B trieda)
  • 2413 K – mechanik strojov a zariadení (časť I. C triedy)

bude pripravená prezentácia partnerských firiem, ktoré majú s našou školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Tieto firmy umožňujú našim žiakom vykonávať odbornú prax na svojich pracoviskách a poskytujú im rôzne benefity.

Po prezentácii bude poskytnutý priestor na osobný rozhovor so zástupcami firiem a na predbežnú dohodu o uzatvorení učebnej zmluvy.

Začiatok šk. roka 2021/22

Milí žiaci,

slávnostné otvorenie nového šk. roka 2021/22 sa uskutoční dňa 2. 9. 2021 o 9:00 hod. v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

Všetci žiaci školy sú povinní pri príchode odovzdať svojim triednym učiteľom písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti (odkaz).

http://priemyslovka.sk/skolsky-semafor-2021-2022/

20488 Príloha 1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

20487 Príloha 2 Oznámenie o výnimke z karantény

V prípade, že rodič (plnoletý žiak) nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového a nebude mu umožnený vstup do školy (neplnoletý žiak bude umiestnený v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný rodič).

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Žiaci 2. – 4. ročníka sa dňa 2. 9. 2021 presunú do tried cez vchod pri telocvični školy, kde bude vykonaný ranný filter. POZOR – všimnúť si zmeny kmeňových tried!

Žiaci 1. ročníka sa zhromaždia na šk. dvore (hneď za vrátnicou školy), kde absolvujú ranný filter a budú rozmiestnení podľa jednotlivých tried. Odtiaľ spolu s triednymi učiteľmi sa presunú do tried.

Všetky potrebné potvrdenia o návšteve školy žiaci obdržia na začiatku školského roka od svojich triednych učiteľov.

Školský semafor 2021/2022

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 29.11.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:
A. S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje
a) školské vyučovanie v jazykových školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,
b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie,
c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou.

B.
1. Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školské zariadenia sú v prevádzke na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.
2. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo zamestnancami príslušnej školy alebo školského zariadenia, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov.3. Prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie sa uskutočňuje len v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.4. Vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

a) výlety a exkurzie,
b) športové výcviky a školské športové súťaže,
c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
d) kurzy na ochranu života a zdravia,
e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
f) saunovanie,
g) dni otvorených dverí.5. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

6. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

7. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.

8. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu podľa bodov 6 a 7, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

9. Ak sa dieťa alebo žiak nezúčastní výchovy a vzdelávania v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takéto deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

10. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona
a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,
b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

11. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

12. Škola oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch vo vzťahu k výskytu ochorenia COVID-19 na škole a o spôsobe zabezpečenia školského vyučovania počas krízovej situácie v rozsahu a spôsobom určenom ministerstvom
a) každý pondelok a
b) bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

13. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/18439:2-A1810 z 15. októbra 2021.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:
Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, ktorým bol vyhlásený v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 25. novembra 2021 núdzový stav z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a obmedzenie slobody pohybu a pobytu.

Termín vianočných prázdnin sa určuje v nadväznosti na potrebu zníženia mobility v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021.


Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Ministerstvo nebude plošne zatvárať školy, zatvárať sa budú v  prípade potreby len jednotlivé triedy, ktoré prejdú na dištančnú výučbu.

Na nástup do školy už nebude potrebný test.

Školy napriek tomu zabezpečia na začiatku roka dobrovoľné, bezplatné, jednorazové testovanie kloktacím testom.

Každý rodič, ktorý prejaví záujem, dostane na každé dieťa súpravu 25 antigénových testov na doma, ktorými sa odporúča testovať deti vždy v  pondelok a vo štvrtok ráno.

Školy môžu organizovať napr. lyžovačky aj stužkové, ale v prípade zhoršenia epidemickej situácie sa tieto podujatia nemusia zrealizovať a treba rátať so storno poplatkami.

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

21286 Školský semafor – 26.11.2021

20502 Školský semafor 2021_2022

20501 Otázky k školskému semaforu 2021_2022

20488 Príloha 1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

20487 Príloha 2 Oznámenie o výnimke z karantény

20486 Príloha 3 Podmienky vstupu do školy