Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2024/2025

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa odseku 1 (aktuálne je to najneskôr do stredy, 22. mája 2024); ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Až po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia (prijatia na štúdium).

3 prac. dni: Budeme pozerať na túto lehotu ako na hmotnoprávnu – musí byť na škole.

Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie

Výsledky prijímacích skúšok 2024/2025

2381 M strojárstvo

2387 M mechatronika

2413 K mechanik strojov a zariadení

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika