Oznam o začiatku školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo SPŠ strojníckej, Komenského 2, 040 01 Košice oznamuje, že školský rok 2020/2021 sa začína v stredu 2. septembra 2020. Zraz žiakov je o 9:00 hod..

Pri vstupe do školy je každý žiak povinný odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (17088) a Zdravotný dotazník (17126).

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

Žiaci sa zhromaždia v triedach, kde dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. Žiaci prvých ročníkov sa presunú do tried v doprovode triednych učiteľov.

Potvrdenia o návšteve školy pre školský rok 2020/2021 budú žiakom vydané 2. a 3. septembra 2020 prostredníctvom triednych učiteľov. 

Prajeme všetkým študentom a ich učiteľom úspešný školský rok 2020/2021, želáme veľa dobrých známok, veľa pochvál a veľa radosti zo školskej práce, aby sme na jeho konci mohli s radosťou hodnotiť to, čo sme spolu dokázali.