Dištančné vzdelávanie na stredných školách

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 platí od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021 zákaz vychádzania.

V súlade s odporúčaním ministra školstva a zriaďovateľa pokračujeme od 11. 1. 2021 až do 22. 1. 2021 v dištančnej forme výučby (platí aj pre končiace ročníky).
Testovanie žiakov, aspoň 1 zákonného zástupcu a zamestnancov sa pre stredné školy posúva na 22. 1. 2021 až 24. 1. 2021 s plánovaným nástupom na prezenčnú formu výučby 25. 1. 2021 (ak to epidemiologická situácia dovolí).

 

Dôležité informácie:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/453/20201231.html
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/
https://www.minedu.sk/26074-sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021/


Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020

Stredné školy prechádzajú od 12. októbra 2020 (pondelok) na dištančné vzdelávanie až do odvolania.  

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

18142 Usmernenia k hodnoteniu za prvý polrok 2020_2021

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.