Maturitné skúšky

Milí maturanti,

organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnú časť internej formy maturitnej skúšky (PFIČ MS) zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania mládeže (NIVAM).

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch:

 • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
 • 15. marec 2023 (streda) – anglický jazyk (úroveň B1 a B2)
 • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 12. apríla 2023. 

V dňoch 9. mája 2023  12. mája 2023 sa bude konať praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Od 22. mája 2023 do 26. mája 2023 sa bude konať ústna forma internej časti maturitnej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika) a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 

Časový harmonogram bude zverejnený na informačnej tabuli a cez EduPage.

Týždeň od 15. mája 2023 do 19. mája 2023 je určený na prípravu na ústnu maturitnú skúšku (akademický týždeň).

Základné informácie o maturite 2023

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:  

PhDr. Gabriela Tarnóciová

kabinet č. 120, e – mail: gabriela.tarnociova@priemyslovka.sk

Náplň práce výchovnej poradkyne:
 • Cieľom práce výchovného poradcu na strednej škole je plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu.
 • Výchovný poradca sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými pedagogicko-psychologickými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o stredoškolskú mládež.
 • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiaka.
 Konzultačné hodiny:  
 • pondelok: 09.20 –  10.05 hod.
 • utorok:      09.20 –  11.10 hod.
 • piatok:       11.20 –  12.05 hod. (alebo dohodou) 

Na škole pôsobí aj školská psychologička, ktorá rieši odborne jednotlivé problémy, ktoré vznikajú v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

Školská psychologička: PhDr. Iveta Jonášová PhD.

Konzultačné hodiny: 

 • štvrtok: 8.00 – 16.00 hod. (alebo dohodou)
Poznámka:
 • Časy konzultačných hodín sú orientačné, záujemcovia o konzultácie sa môžu dohodnúť s výchovnou poradkyňou na vhodnom termíne.
 • Výchovná poradkyňa sprostredkuje aj konzultácie so školskou psychologičkou v inom termíne, ako je uvedené.

Školský parlament

ŠKOLSKÝ PARLAMENT (ŠP) je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Školský parlament pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach pracuje v školskom roku 2022/2023 v tomto zložení:

Koordinátorka školského parlamentu: Mgr. Hana Olejníková

I. A     Daniel MAREK

I. B     Marko Sebastián ÜVEGES – tajomník ŠP

I. C     Lukáš KUZMA

I.D     Mikuláš MALIŇÁK

II. A    Benjamín GÁL

II. B    Daniel DROZDA

II. C    Marek KANDRÁČ 

II. D   Samuel MATEJ

III. A   Damián ŠKURLA 

III. B   Dušan HUBINSKÝ

III. C    Peter HORVÁTH

IV. A  Bianka ELEKOVÁ

IV. B  Radoslava BURÁKOVÁ – podpredseda školského parlamentu

IV. C  Erik ČATLOCH – predseda školského parlamentu