Maturitné skúšky

Milí maturanti,

v dňoch 9. mája 2022 13. mája 2022 sa bude konať praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Od 23. mája 2022 do 27. mája 2022 sa bude konať ústna forma internej časti maturitnej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika) a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 

Časový harmonogram bude zverejnený na informačnej tabuli a cez EduPage.

Týždeň od 16. mája 2022 do 20. mája 2022 je určený na prípravu na ústnu maturitnú skúšku (akademický týždeň).


V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch

 • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
 • 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk (B1, B2)
 • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

MATURITA 2022 Pokyny pre žiakov

Pokyny na vyplňovanie OH 2022_final

vzor_2022_VUJ_2

vzor_2022_VUJ_1

vzor_2022_MAT

vzor_2022_CJB2_2

vzor_2022_CJB2_1

vzor_2022_CJB1_2

vzor_2022_CJB1_1

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Základné informácie MATURITA 2022

NUCEM informácie o maturite 2021/2022 

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:  

PhDr. Gabriela Tarnóciová

kabinet č. 120, e – mail: gabriela.tarnociova@priemyslovka.sk

Náplň práce výchovnej poradkyne:
 • Cieľom práce výchovného poradcu na strednej škole je plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu.
 • Výchovný poradca sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými pedagogicko-psychologickými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o stredoškolskú mládež.
 • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiaka.
 Konzultačné hodiny:  
 • pondelok: 10.25 –  11.10 hod.
 • utorok:      09.20 –  11.10 hod.
 • štvrtok:     09.20 –  10.05 hod. (alebo dohodou) 

Na škole pôsobí aj školská psychologička, ktorá rieši odborne jednotlivé problémy, ktoré vznikajú v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

Školská psychologička: Mgr. Alexandra Opinová

Konzultačné hodiny: 

 • štvrtok: 8.00 – 16.00 hod. (alebo dohodou)
Poznámka:
 • Časy konzultačných hodín sú orientačné, záujemcovia o konzultácie sa môžu dohodnúť s výchovnou poradkyňou na vhodnom termíne.
 • Výchovná poradkyňa sprostredkuje aj konzultácie so školskou psychologičkou v inom termíne, ako je uvedené.

Žiacka školská rada

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA (ŽŠR) je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Žiacka školská rada pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach pracuje v školskom roku 2021/2022 v tomto zložení:

Koordinátorka žiackej školskej rady: Mgr. Hana Olejníková

I. A     Benjamín GÁL

I. B      Daniel DROZDA

I. C      Alex IMRIŠČÁK

II. A    Damián ŠKURLA

II. B     Dušan HUBINSKÝ

II. C     Peter HORVÁTH

III. A   Bianka ELEKOVÁ

III. B   Radoslava BURÁKOVÁ – podpredseda žiackej školskej rady

III. C    Erik ČATLOCH – predseda žiackej školskej rady

IV. A   Eva SZALAYOVÁ

IV. B   Tomáš KAČMAR

IV. C   Zoltán BENKE – tajomník žiackej školskej rady