Maturitné skúšky

Základné informácie pre žiakov – MATURITA 2020

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Ďalšie podrobné informácie nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:  

PhDr. Gabriela Tarnóciová

kabinet č. 120, e – mail: gabriela.tarnociova@priemyslovka.sk

Náplň práce výchovnej poradkyne:
  • Cieľom práce výchovného poradcu na strednej škole je plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu.
  • Výchovný poradca sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými pedagogicko-psychologickými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o stredoškolskú mládež.
  • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiaka.
 Konzultačné hodiny:  
  • pondelok: 10.25 –  11.10 hod.
  • utorok:      09.20 –  11.10 hod.
  • štvrtok:     09.20 –  10.05 hod. (alebo dohodou) 

Na škole pôsobí aj školská psychologička, ktorá rieši odborne jednotlivé problémy, ktoré vznikajú v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

Školská psychologička:  PhDr. Ľubomíra Gallová

Konzultačné hodiny: 

  • štvrtok: 8.00 – 16.00 hod. (alebo dohodou)
Poznámka:
  • Časy konzultačných hodín sú orientačné, záujemcovia o konzultácie sa môžu dohodnúť s výchovnou poradkyňou na vhodnom termíne.
  • Výchovná poradkyňa sprostredkuje aj konzultácie so školskou psychologičkou v inom termíne, ako je uvedené.

Žiacka školská rada

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA (ŽŠR) je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Žiacka školská rada pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach pracuje v školskom roku 2019/2020 v tomto zložení:

Koordinátorka žiackej školskej rady: Mgr. Hana Olejníková

I. A      Bianka ELEKOVÁ

I. B      Radoslava BURÁKOVÁ

I. C      Erik ČATLOCH

II. A     Eva SZALAYOVÁ – podpredseda žiackej školskej rady

II. B     Tomáš KAČMAR

II. C     Zoltán BENKE – tajomník žiackej školskej rady

III. A    Patrik ŠKORPIL – predseda žiackej školskej rady

III. B    Dávid HORNA

III. C    Anton REMIAŠ

IV. A   Marko BÉREŠ

IV. B   Tomáš MATTA

IV. C   Ondrej TIMKO

IV. D   Dominika TÓTHOVÁ