Maturitné skúšky

Základné informácie pre žiakov – MATURITA 2020

 

Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Ďalšie podrobné informácie nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita