Maturitné skúšky

Základné informácie pre žiakov – MATURITA 2020

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Ďalšie podrobné informácie nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita