Druhé kolo prijímacích skúšok – harmonogram

Harmonogram prijímacích skúšok – 22. jún 2021

8:00 – 8:45                príchod žiakov do školy

 • Vstup do areálu školy je zo Strojárenskej ulice.
 • V areáli školy Váš pohyb usmernia zamestnanci školy.
 • Prosíme všetkých, aby pri vchádzaní do budovy školy a pri prezentácii dodržiavali 2 m rozostupy.
 • Pri prijímacom konaní vstupuje uchádzač do budovy v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá upravuje vstup osôb do priestorov prevádzok. Škola pri vstupe do budovy postupuje v zmysle tejto vyhlášky.
 • Vstup rodičov do budovy školy v čase prijímacích skúšok nie je možný.
 • Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.
 • V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.
 • Každý žiak používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy. Žiaci môžu používať pri testoch kalkulačky, ktoré nie sú súčasťou mobilného telefónu alebo tabletu. Používanie mobilných telefónov v priebehu prijímacích skúšok nie je dovolené.
 • Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.
 • Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

9:00 – 10:00             prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

9:00 – 10:30             prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov s VPU

10:00 – 10:15           prestávka

10:30 – 10:45           prestávka pre žiakov s VPU

Žiak počas prestávky iba v nutných prípadoch opúšťa priestor učebne.

10:15 – 11:15           prijímacie skúšky z matematiky

10:45 – 12:15           prijímacie skúšky z matematiky pre žiakov s VPU

Po ukončení práce žiaci odchádzajú z budovy školy.

Riaditeľ rozhodne o prijatí/neprijatí uchádzača o štúdium na našej škole najneskôr do 23. mája 2021. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v budove školy, na internetovej stránke školy a neodkladne Vám ich oznámime cez informačný systém (EduPage) odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na štúdium na strednej škole je potrebné doručiť v čo najkratšom termíne cez informačný systém (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy.

V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody (najmä zdravotné), nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

 Z dôvodu nepredvídateľných možných zmien spôsobu konania prijímacích skúšok sledujte priebežne informácie na webovej stránke školy www.priemyslovka.sk.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/data/att/19485.pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti