Vyššie odborné štúdium

Maturanti a absolventi gymnázií a stredných odborných škôl,

v školskom roku 2021/2022 Vám ponúkame možnosť získať

VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE

2381 Q  strojárstvo

 • štúdium je trojročné a realizuje sa dennou formou
 • zameranie – informačné technológie v strojárstve
  • pre maturantov, ktorí preferujú praktické aplikácie teoretických poznatkov
  • prácu s profesionálnym softvérom CAD/CAM/CAE a CNC systémami
  • cielenú odbornú prax v strojárskych firmách v regióne zameranú na získanie praktickej kvalifikácie a ďalších zručností, ktoré umožnia okamžité zapracovanie v zamestnaní

 • absolvent získava absolventský diplom a má právo používať za menom titul „DiS“ diplomovaný špecialista
 • štúdium je bezplatné a bez prijímacích pohovorov
 • podmienkou pre štúdium je maturitné vysvedčenie nie staršie ako 5 rokov
 • prihlásiť sa môžu žiaci maturitných ročníkov stredných odborných škôl a gymnázií alebo absolventi týchto škôl, ktorí maturovali v predošlých rokoch
 • termín podania prihlášky riaditeľovi školy:
  • 1. kolo – do 31. mája 2022
  • 2. kolo – do 31. júla 2022
 • prílohou prihlášky na štúdium je kópia maturitného vysvedčenia a životopis

Pracovné uplatnenie:

 • technik konštrukčného, technologického, montážneho  a prevádzkového charakteru, zamestnanie s perspektívou zaradenia do stredných a vyšších riadiacich funkcií
 • samostatné vykonávanie odbornej činnosti podmienenej získaním osobitného oprávnenia
 • samostatné vykonávanie podnikateľskej činnosti v odbore

Možnosti ďalšieho štúdia:

 • študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

Hlavný partner odbornej praxe: MAGNA PT s.r.o. Kechnec

V prípade záujmu o vyššie odborné štúdium pošlite prihlášku s prílohami na adresu školy do 31. mája 2021.  

Prihlášku na štúdium môžete doručiť:

 • poštou na adresu – Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice
 • osobne na sekretariát školy – Komenského 2, Košice
 • e-mailom – sekretariat@priemyslovka.sk 

Prihláška na pomaturitné štúdium

Ďalšie informácie o štúdiu: Ing. Renáta Ižolová    renata.izolova@priemyslovka.sk    055/6228875 kl.15