APLIKOVANÁ EKONÓMIA

Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov. Program je schválený MŠVVaŠ SR ako voliteľný alebo nepovinný predmet pre všetky typy stredných škôl.

Program má modulárne usporiadanie učiva, ktoré je možné vyučovať v akomkoľvek ročníku strednej školy ako predmet v trvaní jedného alebo dvoch rokov. Rozsah predmetu na jednotlivých typoch a druhoch stredných škôl je závislý od možností učebného plánu konkrétnej školy. Rozsah je stanovený na 2 – 4 hodiny týždenne. Program umožňuje rôznym typom stredných škôl, aby na základe svojich školských vzdelávacích programov, v závislosti od potrieb a možností školy, ako aj na základe svojho profilu absolventa, mali možnosť vyskladať si z modulov vhodný formát predmetu aplikovaná ekonómia.

Na našej škole beží tento program od roku 2004 a druhý rok popri sebe existujú dve konkurenčné študentské spoločnosti. Hlavnou častou je založenie a činnosť reálnej študenskej spoločnosti, čiže študenti zakladajú študenskú spoločnosť, volia si prezidenta a viceprezidenta spoločnosti a všetci spoločne svojou prácou plnia stanovené ciele a plány. Študenti na začiatku získavajú potrebný kapitál predajom akcií, pripravia si podnikateľský plán, vyrábajú výrobky alebo poskytujú nejaké služby.

A prečo je o tento predmet záujem? Pretože študenti sa zoznamujú s praktickou stránkou podnikania, učia sa komunikovať, osvojujú si prácu v tíme. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Viac o celom projekte Aplikovanej ekonómie si môže každý pozrieť aj na webovskej stránke www.ae.jasr.sk.