Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov a žiačiek denného štúdia na SŠ. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

Cieľom je:

  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov SŠ
  • podporovať cieľavedomú prácu žiakov, ich tvorivé odborné teoretické a praktické schopnosti
  • viesť žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh
  • prezentovať prácu verejnou obhajobou
  • podporovať študijnú aktivitu, prácu s odbornou literatúrou, využívať moderné IKT
  • prezentovať úspešné práce v jednotlivých odboroch doma aj v zahraničí

 

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a odborným garantom ako aj organizačno-technickým zabezpečením je poverený Štátny inštitút odborného vzdelania. Súťaž SOČ sa člení na školské, regionálne a krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnou prehliadkou.

Každoročne sa do súťaže SOČ zapájajú aj žiaci a žiačky našej školy za aktívnej pomoci svojich konzultantov, ktorými sú učitelia našej školy pripadne externí odborníci v požadovanej oblasti.

 

Metodikom pre SOČ na našej škole je Ing. Robert Péchy

Metodika SOČ

Viac informácií aj na web stránkach: www.minedu.skwww.siov.sk

Školský rok:

 2018 – 2019

 2017-2018

 2016-2017

 2015-2016