Manuál opatrení pre šk. rok 2020/2021 – po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

Pozor !
Zmena v prevádzkových podmienkach školy počas pandémie – 16.9.2020:

Milí žiaci a rodičia,

nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Preto Vás po dňoch voľna, ktoré trvalo od 12.9.2020 do 15.9.2020 znovu žiadame o  vyplnenie:

Vyplnený dotazník a vyhlásenie odovzdá 16.9.2020 (v stredu ráno)  každý žiak pri vstupe do školy.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021.

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.
Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.