Infovek

Od roku 2001 je škola zapojená do projektu Infovek.

V rámci projektu infovek bolo na školu dodaných v prvej etape 7 počítačov, z toho 1 učiteľská stanica a 1 server, v druhej etape 6 počítačov, z toho jedna učiteľská stanica. Bola zriadená nová učebňa výpočtovej techniky, kde žiaci majú možnosť využívať obsah poskytnutých edukačných balíčkov na rôznych predmetoch.

Predmety, na ktorých sa využíva výpočtová technika sú pre žiakov veľmi atraktívne a tak je potrebné tento záujem preniesť aj do ostatných odborných aj všeobecnovzdelávacích predmetov, aby počítač a internet neboli len zdrojom zábavy, ale najmä poznania. Pri vhodnom využití, počítač a internet doslova otvorí okno do sveta a sprístupní učiteľovi a jeho žiakom nekonečnú radu nových poznatkov, podporí dialóg medzi učiteľom, žiakmi a rodičmi. Dosiahnuť tieto ciele nám pomáha účasť školy v projekte Infovek.

Na základe on-line hlasovania verejnosti v súťaži „O najlepšiu webovú stránku“, ktorú vyhlásilo oddelenie projektu Infovek, sa webová stránka našej školy stala víťazom v školskej kategórii.
http://sutaz.infovek.sk/2004/vysledky.php