Dištančné vzdelávanie od 3. marca 2021

Rozhodnutie riaditeľa 3_3_2021 Sp.zn. 53_21

V súlade s  Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021, v súlade s Pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 2.3.2021 a po zvážení aktuálnych prevádzkových a personálnych podmienok bude od stredy 3. marca 2021 až do odvolania zabezpečované vzdelávanie všetkých žiakov školy dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín.

O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage a na webovej stránky školy www.priemyslovka.sk

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani-2.htmlŽiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú vzdelávať aj od 3. marca do 5. marca 2021 dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín. Pozorne sledujte oznamy v EduPage!

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín do odvolania.


Žiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú vzdelávať v utorok 2. marca 2021 dištančnou formou. Pozorne sledujte oznamy v EduPage!

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín do odvolania.


Žiaci 4. ročníka (maturanti) sa budú v pondelok 1. marca 2021 vzdelávať dištančnou formou podľa rozvrhu hodín. Od utorka 2. marca 2021 začína pre 4. ročník prezenčná forma vzdelávania podľa rozvrhu hodín. Pozorne sledujte správy v EduPage!!!

POZOR !

Školské internáty nie sú povolené (výnimku majú zdravotné školy).
Na testovanie žiakov, resp. žiakov a 1 zákonného zástupcu pri neplnoletých žiakoch sa odporúča zatiaľ využiť existujúce MOM.
Poskytovanie stravy v školskej jedálni je možné iba pre končiace ročníky s prezenčnou výučbou, ostatní stravníci – len cez výdajne okienko.

Do škôl v bordových okresoch môžu nastúpiť na prezenčnú výučbu aj žiaci z rožňavského (čierneho) okresu, pokiaľ sa preukážu negatívnym antigénovým testom.

Žiaci 1., 2. a 3. ročníka pokračujú od pondelka 1. marca 2021 v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín.


Žiaci stredných škôl od 8. februára 2021 do 19. februára 2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

Jarné prázdniny budú od 22. februára 2021 do 26. februára 2021.

Košický samosprávny kraj otvorí svoje stredné školy najskôr po jarných prázdninách, teda 1. marca. Závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.htmlŽiaci stredných škôl  od 1. februára 2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.


Vláda SR  uznesením č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov číslo: 832/2021 vydala opatrenia na pokles ochorení COVID-19  na území SR.

Žiaci stredných škôl  od 25.01.2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

Uznesenie vlády č. 30 17_01_2021