Pre študentov

Maturitné skúšky

Milí maturanti, organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnú časť internej … Čítajte viac…

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:   PhDr. Gabriela Tarnóciová kabinet č. 120, e – mail: gabriela.tarnociova@priemyslovka.sk Náplň práce výchovnej poradkyne: Cieľom práce výchovného poradcu na strednej škole je plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Výchovný poradca sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými pedagogicko-psychologickými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú … Čítajte viac…

ERASMUS+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Projekty školy v rámci ERASMUS+:   2019/2020 – Youth can fight racism, accept diversity, promote tolerance by intercultural exchange   2018/2019 – Kultúrne dedičstvo pohľadom mladých Kulturne dedicstvo pohladom mladych  

Školský parlament

ŠKOLSKÝ PARLAMENT (ŠP) je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Školský parlament pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach pracuje v školskom roku 2023/2024 v tomto zložení: Koordinátorka školského parlamentu: Mgr. Hana Olejníková I. A     Martin VAŠKO I. B     Alan PÉCHY  … Čítajte viac…