TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2019

Dňa 5. februára 2019 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej uskutočnil 9. ročník Krajského kola TECHNICKEJ OLYMPIÁDY pre Košický kraj.

9. ročník krajského kola Technickej olympiády (KKTO) sa v školskom roku 2018/2019 uskutočnil na základe Organizačného poriadku Technickej olympiády. Vyhlasovateľom Technickej olympiády (TO) je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Organizačne ju zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, školy a školské zariadenia.

Krajské kolo TO sa uskutočňuje pre súťažné kategórie A a B:

  • Kategória A: pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií (OG) ako súťaž dvojíc, ktoré sa na okresných kolách umiestnili na 1. mieste.
  • Kategória B: pre žiakov 5. až 7. ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií (OG) ako súťaž jednotlivcov, ktorí sa na okresných kolách umiestnili na 1. mieste.

KK TO má dve časti – teoretickú a praktickú:

  • Teoretická časť prebieha formou riešenia vedomostných testov.
  • Praktická časť prebieha formou riešenia praktickej úlohy.