Olympiáda v nemeckom jazyku

Krajské kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 15.2.2024, pričom uvítanie súťažiacich a sprevádzajúcich pedagógov bolo v krásnej historickej aule Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a samotná súťaž prebiehala  v priestoroch Gymnázia Šrobárová v Košiciach. Súťaže sa zúčastnil aj náš žiak Martin ĎURINDA z III.A triedy, ktorý skončil v kategórii 2D na výbornom 3.mieste.  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 18.1.2024 v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika, Nám. L. Novomestského 4 v Košiciach. Zúčastnili sa ho aj naši 2 najlepší žiaci zo školského kola – David MOCNÝ zo IV.A triedy a Martin ĎURINDA z III.A triedy v kategórii 2D.

Aj v okresnom kole sa našim žiakom darilo, keď získali 1. a delené 2. a 3. miesto.

  1. miesto: Martin ĎURINDA, III.A
  2. – 3. miesto: David MOCNÝ, IV.A

Martin ĎURINDA z III.A ako víťaz okresného kola postúpil do krajského kola súťaže. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Školské kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 15.11.2023. Zúčastnilo sa ho celkovo 17 žiakov z 3. a 4.ročníka našej školy v kategórii 2D, čiže pre žiakov SOŠ a SPŠ. Obsahová náplň súťaže pozostávala z písomnej časti a z ústnej časti.

Písomnú časť písali všetci zúčastnení žiaci a zahŕňala:

  1. a) Počúvanie s porozumením
  2. b) Čítanie s porozumením
  3. c) Gramatický test

Ústna časť pozostávala z dvoch časti – Vizuálny podnet a ústna produkcia. Úlohou žiakov bolo najprv vlastnými slovami popísať konkrétny obrázok a potom krátka konverzácia na vybrané témy. V tejto časti sa hodnotila slovná zásoba, gramatická správnosť, obsahová primeranosť, pohotovosť a plynulosť vyjadrovania, ako aj kreativita a argumentácia. Do tejto časti postúpilo 6 najlepších žiakov po vyhodnotení písomnej časti.

 

 

 

 

Umiestnenie v školskom kole:

  1. miesto: David MOCNÝ, IV.A
  2. miesto: Martin ĎURINDA, III.A
  3. miesto: Róbert VARGA, IV.A

 Najlepší 2 žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 18.1.2024