Prihláška na štúdium

  • Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, splnil podmienky prijímacieho konania a nie je žiakom inej strednej školy (§ 62 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)).

  • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Vybrané odbory vzdelávania môžu byť aj na tej istej škole. Prihláška na vzdelávanie sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.

  • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie do 20. marca 2023 riaditeľovi strednej školy.

  • Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

  • K prihláške na štúdium na strednej škole sa nevyžaduje prikladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

  • Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripoja k prihláške na štúdium na strednej škole správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.

  • Prijímacie skúšky u žiakov so ŠVVP budú upravené podľa odporúčania ŠPPP (predĺženie času o 50 %, úlohy zadané typom písma Arial, veľkosť písma 14, riadkovanie 1,5).

  • V prípade zdravotného znevýhodnenia uchádzača je potrebné pripojiť k prihláške na štúdium na strednej škole vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

  • Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v externom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne. Všetci ostatní uchádzači o štúdium sa musia zúčastniť prijímacích skúšok. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky bude uchádzačovi odoslané najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

  • Ak sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške oznámi dôvod neúčasti riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ školy určí uchádzačovi náhradný termín prijímacej skúšky.