Ekonomická olympiáda

Krajské kolo Ekonomickej olympiády sa uskutočnilo 26.1.2023 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach a našu školu reprezentovali žiaci :

Ladislav PETRA, Tomáš KOLESÁR, Tomáš KOŠÁR, Maximilián ŠIMKANIN

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Ekonomická olympiáda uskutočnilo v našej škole od 6.12. do 9.12.2022. Zúčastnilo sa ho celkovo 119 žiakov zo všetkých ročníkov našej školy. 

Obsahová náplň súťaže pozostávala z online testu, ktorý obsahoval 25 ekonomických otázok s výberom odpovede, pričom každá otázka mala vždy iba 1 správnu odpoveď. Na test mali žiaci k dispozícii 40 minút.

 

Najúspešnejší žiaci v školskom kole, ktorí postúpili do krajského kola a budú našu školu reprezentovať:

 

Ladislav PETRA, III.A – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Tomáš KOLESÁR, III.A – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Samuel LAZAROVSKÝ, IV.C – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Tomáš KOŠÁR, III.A dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste

Maximilián ŠIMKANIN, I.D – dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste

Úspešný riešiteľ bol aj Samuel FILIP, IV.A – dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste, avšak mal najdlhší čas vypracovania a preto do krajského kola nepostúpil.

Olympiáda v nemeckom jazyku

Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 18.1.2023 v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika, Nám. L. Novomestského 4 v Košiciach. Zúčastnili sa ho aj naši 2 najlepší žiaci zo školského kola – Tadeáš FLOREK a Kamil BALOGH v kategórii 2D.

Aj v okresnom kole sa našim žiakom darilo, keď získali 3. a 4. miesto.

3. miesto: Kamil BALOGH, IV.C

4. miesto: Tadeáš FLOREK,   IV.C

Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 29.11.2022. Zúčastnilo sa ho celkovo 25 žiakov z 3. a 4.ročníka našej školy v kategórii 2D, čiže pre žiakov SOŠ a SPŠ.

Obsahová náplň súťaže pozostávala z písomnej časti a z ústnej časti.

Písomnú časť písali všetci zúčastnení žiaci a zahŕňala:

a) Počúvanie s porozumením

b) Čítanie s porozumením

c) Gramatický test

Ústna časť pozostávala z jednej časti – Vizuálny podnet. Úlohou žiakov bolo vlastnými slovami popísať konkrétny obrázok, v rámci čoho sa hodnotila slovná zásoba, gramatická správnosť, obsahová primeranosť, pohotovosť a plynulosť vyjadrovania, ako aj kreativita a argumentácia. Do tejto časti postúpilo 7 najlepších žiakov po vyhodnotení písomnej časti.

Umiestnenie v školskom kole:

1. miesto: Tadeáš FLOREK, IV.C

2. miesto: Kamil BALOGH,   IV.C

3. miesto: Patrik DŽUBARA, IV.A

3. miesto: Leonard TÓTH,     IV.A

Najlepší 2 žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 18.1.2023

Mikulášska čiapka

Dňa 6. decembra sa na našej škole uskutočnila tradičná akcia Študentského parlamentu pod názvom „Mikulášska čiapka“. Vybraní športovci z každej triedy si zmerali svoje sily vo futbalovom turnaji. Víťazom sa stala II. C trieda. Už tradične medzi nás zavítal Mikuláš, ktorý spolu s čertom a anjelmi rozdával sladkosti a dobrú náladu. Príjemnú atmosféru doplnil mikulášsky punč a krátky kultúrny program. Ďakujeme všetkým a tešíme sa o rok zas.

BEST IN ENGLISH

Dňa 30.11.2022 sa naša škola zúčastnila medzinárodnej súťaže Best in English . Súťažilo 40 žiakov zo všetkých ročníkov. Oficiálne výsledky budú zverejnené v priebehu dvoch týždňov, no už teraz vieme, že niektorí naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky z čoho sa veľmi tešíme.
Veríme, že skúsenosti z tejto a podobných súťaží budú žiakov motivovať k ďalšiemu štúdiu angličtiny a cudzích jazykov všeobecne.

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku (kategória D), ktoré sa konalo 19. januára 2023 sa na 1. mieste umiestnil víťaz školského kola, žiak I.D triedy, Maximilián Šimkanin. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 29. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 30 žiakov prvého až štvrtého ročníka, ktorí si preverili svoje vedomosti v písomnej aj ústnej časti olympiády. Všetci zúčastnení preukázali výborné znalosti z anglického jazyka.

Víťazom sa stal Maximilián Šimkanin z I. D, druhé miesto obsadil Filip Hamrák z II. B a na treťom mieste skončil Maximilián Simko zo IV. A.

Blahoželáme!

PRO EDUCO 2022

Kasárne Kulturpark v Košiciach sa v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2022 stali dejiskom 14. ročníka Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO. Aj naša škola už tradične prezentovala študijné odbory, duálne vzdelávanie, spoluprácu so zamestnávateľmi a univerzitami, možnosti uplatnenia po ukončení štúdia aj mimoškolské aktivity.

VODIČÁK zdarma!

Košický samosprávny kraj vyhlásil súťaž o 10 vodičákov zdarma. Študenti 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je župa, sa mohli zapojiť do súťaže o 10 vodičákov zdarma. Súťaž bola určená pre žiakov od 17 rokov, ktorí počas svojho štúdia na strednej škole dosiahli na národnej alebo medzinárodnej úrovni niečo výnimočné v oblasti športu, umeleckej činnosti, vedomostnej súťaži, alebo sa dlhodobejšie venujú dobrovoľníctvu.

Do druhej etapy súťaže postúpila aj žiačka našej školy Katka Školníková. Úlohou študentov v tejto etape bolo natočiť 60-sekundové video poukazujúce na nejaký dopravný problém vo svojej obci alebo meste. Pri tvorbe videí mohli popustiť fantáziu a zvoliť formu podľa vlastných predstáv a vkusu. Víťazi súťaže boli určení na základe výsledkov hlasovania.

Našej Katke sa v tejto súťaži darilo a z rúk predsedu KSK získala poukaz na vodičák zdarma. Srdečne blahoželáme!

EXPERT geniality show

Dňa 30. novembra 2022 sa naši žiaci opäť zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Žiaci mohli vďaka svojim vedomostiam a skúsenostiam získaných v škole aj mimo nej zabojovať o titul EXPERT. Témy si žiaci mohli vybrať zo šiestich tematických celkov, ktoré pokrývali učivo z prírodovedných aj humanitných predmetov.

Imatrikulácia 2022

Dňa 16. 11. 2022 sa uskutočnila Imatrikulácia – prijímanie študentov 1. ročníka do cechu strojárskeho.

Imatrikulácia sa na našej škole spája s významným Dňom boja za slobodu a demokraciu – 17. novembrom, teda symbolicky s Dňom študentstva.

Celá akcia prebehla v kine Úsmev, kde akademický senát cechu strojárskeho vykonal imatrikulačný akt. Súčasťou akcie bol aj pestrý kultúrny program a filmové predstavenie.