Pracovné ponuky pre maturantov

Milí maturanti,

oslovujú nás firmy s požiadavkou uverejnenia propagačného materiálu – ponuky pracovnej príležitosti pre Vás, budúcich absolventov našej školy:

  • MONTÁŽE Trenčín a.s.  

Spoločnosť je dlhodobým a spoľahlivým zamestnávateľom v oblasti montáže, rekonštrukcie, výstavby a údržby technologických celkov pre spracovateľský priemysel. Ponúka možnosť uplatnenia sa mladým ľuďom, ktorý si vedia predstaviť pracovať v našom obore ako pomocný montér alebo montér zámočník. Zamestnancov neustále preškoľuje na nové postupy a metódy a ponúka zvyšovanie kvalifikácie, napríklad na zváračov kovov, žeriavnikov, atď. Práce realizuje na celom území SR, ČR, EU, občas aj na území USA a Kanady. Veľa informácií a fotografií nájdete aj na našej web stránke www.montazetrencin.sk

MONTÁŽE Trenčín a.s. – Leták

  •  Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

01_Zbor verejnej a justičnej stráže

02_Zbor verejnej a justičnej stráže

 

Harmonogram PS 4. a 9. máj 2023

Harmonogram PS – 4. a 9. máj 2023

Harmonogram PS 2023_www

8:00 – 8:45        príchod žiakov do školy

  • Vstup do areálu školy je zo Strojárenskej ulice.
  • V areáli školy Váš pohyb usmernia zamestnanci školy.
  • Vstup rodičov do budovy školy počas prijímacích skúšok nie je možný.
  • Každý žiak používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy. Žiaci môžu používať pri testoch kalkulačky, ktoré nie sú súčasťou mobilného telefónu alebo tabletu. Používanie mobilných telefónov v priebehu prijímacích skúšok nie je dovolené.

9:00 – 10:00 prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
9:00 – 10:30 prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov s VPU

10:00 – 10:15 prestávka
10:30 – 10:45 prestávka pre žiakov s VPU

Žiaci si počas prestávky môžu prezrieť sprístupnené odborné učebne a dielne.

10:15 – 11:15 prijímacie skúšky z matematiky
10:45 – 12:15 prijímacie skúšky z matematiky pre žiakov s VPU

Po ukončení práce žiaci odchádzajú z budovy školy.

V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody (najmä zdravotné), nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení je možné doručiť poštovou prepravou, prostredníctvom emailovej komunikácie (riadne podpísané a zoskenované), alebo osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní.
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Výnimku predstavuje situácia, keď na strednú školu bolo zaslané písomné vyhlásenie zákonných zástupcov, že podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, bude podpisovať a rozhodnutia preberať len jeden zo zákonných zástupcov.

Aktuálne informácie o priebehu prijímacích skúšok budú zverejňované na webovej stránke školy
www.priemyslovka.sk

Exkurzia LETISKO 2023

Dňa 13. apríla 2023 sa študenti IV.C triedy študijného odboru 3920 M polytechnika zúčastnili v rámci odbornej praxe exkurzie na letisko v Košiciach.

 

 

 

 

 

 

Horizon Hydrogen Grand Prix 2023

V dňoch 12. až 14. apríla 2023 sa v Zážitkovom centre vedy – Aurelium v Bratislave konali preteky Horizon Hydrogen Grand Prix 2023. V kategórii „nováčik“ sa vytrvalostných pretekov RC áut na vodíkový pohon zúčastnil aj tím našej školy Strojar Riders – Tomáš Mikloš, Tomáš Kolesár a Ladislav Petra z III.A, Sebastián Šesták a Samuel Matej z II.D. Šesťhodinové vytrvalostné preteky RC áut na vodíkový pohon zvládol tím našej školy Strojar Riders výborne a v uvedenej kategórii zvíťazil. Za 6 hodín naši piloti, Tomáš Mikloš, Tomáš Kolesár a Ladislav Petra, najazdili 900 kôl s priemerným časom 24 sekúnd / kolo. Servis RC auta (výmenu vodíkových náplní, bateriek, opravy karosérie …) zabezpečovali aj technici Sebastián Šesták a Samuel Matej.

Niekoľko mesiacov pred pretekmi tím vytvoril stavebnicový model RC auta s agregátom na vodíkový pohon, navrhol a nastriekal karosériu, naučil sa využívať alternatívny vodíkový pohon tak, aby auto vydržalo jazdiť čo najdlhšie a samozrejme dlhé hodiny trénoval. Tím Strojar Riders trénoval a viedol Ing. P. Ižol, pomáhali a spolupracovali Ing. V. Tirčo a Ing. R. Ižolová.   

Tímu Strojar Riders ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

https://www.youtube.com/watch?v=w2oTZemQ7Oc

 

 

Stredoškolská odborná činnosť 2022/2023 – krajské kolo

Krajská prehliadka SOČ sa uskutočnila v piatok 31.3.2023 na pôde Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach. Súťažiaci prezentovali svoje práce v sedemnástich súťažných odboroch.

Našu školu reprezentovali študenti študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy:
V celoštátnom kole SOČ, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. až 28. apríla 2023 v Modre, bude našu školu reprezentovať študent študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A  Peter Jámbor, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v odbore 01 Problematika voľného času.

 Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.


Dňa 02.03.2023 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, na ktorom odprezentovalo 44 žiakov štvrtého ročníka svoje súťažné práce.  Najväčšie zastúpenie mali už tradične práce v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava a v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Odborná komisia pre IV.A pracovala v zložení: Ing. R. Valenčák, Ing. R. Ižolová, Ing. P. Burdza

Odborná komisia pre IV.C pracovala v zložení: Ing. J. Judičák PhD., Mgr. Z. Ben Peretz, Ing. J. Horňák

Práce konzultovali: 

Ing. Jozef Horňák (13), Mgr. Zuzana Ben Peretz (13), Ing. Carmen Sabolová (7), Ing. Renáta Ižolová (5), Ing. Matej Capák (2), Ing. Magdaléna Belejová (2), Ing. Roman Valenčák (1), Ing. Peter Burdza (1)

Práce ocenené v školskom kole SOČ:

Hodina deťom – na pomoc deťom je vždy správny čas

Aj takto vyzerá dobročinnosť!

V utorok 21.marca sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Hodina deťom. Vďaka pomoci našich študentov sme mohli pomáhať ako dobrovoľníci so žltými pokladničkami v uliciach Košíc. Zbierka Hodina deťom je venovaná osamelým rodičom s deťmi, ktoré najviac ohrozuje chudoba. Rodiny s jedným rodičom si často nemôžu dovoliť ani základné veci ako oblečenie, kúrenie, jedlo či školské pomôcky. Sme radi, že sme mohli pomôcť takýmto spôsobom a vyzbierať finančné prostriedky na podporu jednorodičov a ich detí. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí svojím príspevkom podporili dobrú vec. Ďakujeme.

 

Ekonomická olympiáda

Krajské kolo Ekonomickej olympiády sa uskutočnilo 26.1.2023 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach a našu školu reprezentovali žiaci :

Ladislav PETRA, Tomáš KOLESÁR, Tomáš KOŠÁR, Maximilián ŠIMKANIN

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Ekonomická olympiáda uskutočnilo v našej škole od 6.12. do 9.12.2022. Zúčastnilo sa ho celkovo 119 žiakov zo všetkých ročníkov našej školy. 

Obsahová náplň súťaže pozostávala z online testu, ktorý obsahoval 25 ekonomických otázok s výberom odpovede, pričom každá otázka mala vždy iba 1 správnu odpoveď. Na test mali žiaci k dispozícii 40 minút.

 

Najúspešnejší žiaci v školskom kole, ktorí postúpili do krajského kola a budú našu školu reprezentovať:

 

Ladislav PETRA, III.A – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Tomáš KOLESÁR, III.A – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Samuel LAZAROVSKÝ, IV.C – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Tomáš KOŠÁR, III.A dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste

Maximilián ŠIMKANIN, I.D – dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste

Úspešný riešiteľ bol aj Samuel FILIP, IV.A – dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste, avšak mal najdlhší čas vypracovania a preto do krajského kola nepostúpil.