EXPERT geniality show

Dňa 30. novembra 2022 sa naši žiaci opäť zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Žiaci mohli vďaka svojim vedomostiam a skúsenostiam získaných v škole aj mimo nej zabojovať o titul EXPERT. Témy si žiaci mohli vybrať zo šiestich tematických celkov, ktoré pokrývali učivo z prírodovedných aj humanitných predmetov.

Imatrikulácia 2022

Dňa 16. 11. 2022 sa uskutočnila Imatrikulácia – prijímanie študentov 1. ročníka do cechu strojárskeho.

Imatrikulácia sa na našej škole spája s významným Dňom boja za slobodu a demokraciu – 17. novembrom, teda symbolicky s Dňom študentstva.

Celá akcia prebehla v kine Úsmev, kde akademický senát cechu strojárskeho vykonal imatrikulačný akt. Súčasťou akcie bol aj pestrý kultúrny program a filmové predstavenie.

Strojnícka priemyslovka vzdeláva 150 rokov

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach patrí k najstarším školám svojho druhu v strednej Európe a vzdeláva už 150 rokov.

Výročie sme si za prítomnosti významných hostí, učiteľov a študentov pripomenuli slávnostnou akadémiou, ktorá sa konala 7. novembra 2022 vo veľkej sále Historickej radnice.  Keďže 150. výročie je naozaj výnimočné súčasťou osláv bolo aj slávnostné odhalenie pamätnej tabule predsedom KSK, pánom Rastislavom Trnkom a riaditeľom školy, pánom Rastislavom Frigom.

V priebehu akadémie sme si zaspomínali na históriu a zhodnotili sme i súčasnosť našej školy. Akadémiu spestrili veľmi zaujímavým a pestrým kultúrnym programom budúci umelci, študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.

 

 

 

 

 

Digitálne výzvy v obrábaní

V dňoch 23. a 24. novembra 2022 sa učitelia odborných predmetov (Ing. Magdaléna Belejová, Ing. Peter Burdza)  a žiaci IV.A, študijného odboru 2381 M strojárstvo v sprievode Ing. Renáty Ižolovej zúčastnili odborného seminára Digitálne výzvy v obrábaní, ktorý pripravilo Prototypové a inovačné centrum (PaIC) Strojníckej fakulty TUKE pre študentov stredných a vysokých škôl.

Odborný seminár bol zameraný na technológie trieskového obrábania a digitalizáciu výroby. Blok krátkych prezentácií striedali odborné prednášky a praktické ukážky obrábania a implementácie digitalizácie v reálnych podmienkach PaIC.

Najzaujímavejšie boli praktické ukážky: 

  • tepelného upínania, vyvažovania a merania nástrojov,
  • použitia nových typov nástrojov pre sústruženie aj frézovanie,
  • vyhodnocovania presnosti výrobkov.

Pozreli sme si aj vodíkové auto Koncept NH2.

 

 

ZENIT v strojárstve – 23. ročník

Dňa 23. novembra 2022 sa konalo v SOŠ v Šaci krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve, ktorej cieľom je rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné a teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v strojárstve. Súťaž mala dve časti – teoretickú  a praktickú. Žiaci 3. a 4. ročníka študijných odborov 2381 M strojárstvo, 2387 M mechatronika, 2413 K mechanik strojov a zariadení a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení súťažili v kategóriách:

kategória A – Michal Piko, Marek Pethö 

A – CAD/CAM systémy, technické kreslenie – výkresová dokumentácia, strojárska technológia – technologický postup výroby súčiastky, strojárska konštrukcia – pevnostné výpočty.

V kategórii A sa v krajskom kole na 3. mieste umiestnil žiak študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A Marek Pethö. 

 

 

 

 

kategória R – Timotej Žingor, Ondrej Mražík 

R – overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok ručnými postupmi podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov.

kategória S – Štefan Plichta, Simon Nižník 

S – overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok s využitím základných operácií strojného obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie) podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov.

kategória C – Matúš Oravec

C – vypracovanie postupu výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC.

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Exkurzia Bratislava – Viedeň – Praha

V dňoch 18.10. až 22.10.2022 sa žiaci našej školy pod vedením Ing. Róberta Péchyho zúčastnili exkurzie Bratislava – Viedeň – Praha. 

Program exkurzie bol veľmi pútavý a jej účastníci sa vrátili s jedinečnými zážitkami. Po  bezproblémovej ceste vlakom do Bratislavy sa začal hlavný program exkurzie v stredu 19.10.2022 prehliadkou hlavného mesta Rakúska – Viedeň. Pozreli sme si krásny zámok Schönbrunn, navštívili sme Technické múzeum a poobede sme si urobili krátku prehliadku historického centra Viedne, vrátane známych miest ako je Hofburg, Stephansplatz s majestátnym Dómom sv. Štefana (Domkirche St. Stephan). Na chvíľu sme sa zastavili aj v zábavnom parku – Prater Wien. Vo štvrtok 20.10.2022 pokračovala exkurzia v Bratislave hlavným programom – návštevou najväčšej automobilky na Slovensku – Volkswagen Slovakia. Po atraktívnej prehliadke závodu sme sa presunuli do centra Bratislavy, kde nás turistický vláčik previezol hlavnými pamiatkami nášho hlavného mesta vrátane Bratislavského hradu. Večer sme sa opäť vlakom presunuli Prahy, hlavného mesta Českej republiky a bývalého Československa, kde naša exkurzia pokračovala v dňoch 21.10. a 22.10.2022.  Navštívili sme najväčší hradný komplex na svete –  Pražský hrad a postupne sme absolvovali okružnú cestu centrom Prahy, ktorá pokračovala z Pražského hradu cez Karlov most, prešli sme Prašnou bránou a skončili pri dominante centra Prahy, pražskom orloji na Staromestskom námestí. Prahu sme si pozreli aj vo večerných hodinách, zastavili sme sa pri soche sv. Václava a  pokračovali prehliadkou Václavského námestia.

Aj keď unavení, ale predsa len plní zážitkov, sme sa v sobotu večer vrátili späť do Košíc.

I BOBOR

V dňoch 08. a 10. novembra 2022 sa aj naši žiaci zapojili do informatickej súťaže iBobor. Úspešným riešiteľom sa stal žiak I.A:

Patrik Gašpár, ktorému k tomuto výkonu gratulujeme.

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2020 sa stretnutie konalo virtuálne stretnutie.

Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras.

Viac ako peniaze

         Žiaci školy sa v rámci odborného predmetu Finančná gramotnosť vzdelávajú aj prostredníctvom vzdelávacieho portálu spoločnosti JA Slovensko, n. o.. Obsah programu je rozdelený do 9 tematických celkov zameraných na znalosti, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Jednotlivé tematické celky sú venované napr. histórii peňazí, úlohám bánk, ich službám obyvateľstvu, praktickým informáciám a skúsenostiam z oblasti používania kreditných kariet, využívaniu rôznych foriem úverov a študentských pôžičiek.

Program pripravuje mladých ľudí:

  • zvládať riešenia úloh a problémov v oblasti práce s peniazmi,
  • rozvíjať vedomosti v oblasti finančného vzdelávania v podobe tzv. finančnej gramotnosti.

V rámci projektu je žiakom a učiteľom k dispozícii interaktívna e-learningová učebnica. K dispozícii je tiež databáza viac ako 300 rôznych aktivít, možnosť účasti na vzdelávacích seminárov a zapájania žiakov do rôznych nadstavbových aktivít.

Ďalšie informácie o projekte:

https://www.jaslovensko.sk/ucitel/stredne-skoly/vzdelavacie-programy/viac-ako-peniaze/

Zmudri do škôl

Žiaci maturitného ročníka sa v rámci predmetu Právna náuka zapojili do vzdelávacieho programu Zmudri do škôl.  Je to bezplatný rozvojový program pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. Pomocou video kurzov a metodík bude výučba predmetu obohatená o interaktívne a inovatívne prvky.

Vďaka účasti v projekte má škola možnosť získať rôzne výhody, napr. certifikát, účasť na workshopoch pre učiteľov, možnosť merať posun v postojoch žiakov a podobne.

Veľa ďalších  informácií môžete získať na:

https://zmudri.sk/zmudri-do-skol