Rodičovské združenie – 15.6.2022

Vážení rodičia,

            srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 15. júna 2022 o 17:00 hod. v kmeňových učebniach jednotlivých tried.



Vážení rodičia,

            srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu ZRŠ a rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 8. septembra 2021 o 16:00 hod. v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

            Zároveň oznamujeme zástupcom rodičov, že po skončení RZ bude o 17:00 hod. stretnutie Rady rodičov v zborovni školy.

            Pre rodičov žiakov I. ročníka, ktorí nastúpili do odborov:

  • 2426 K – programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (I. B trieda)
  • 2413 K – mechanik strojov a zariadení (časť I. C triedy)

bude pripravená prezentácia partnerských firiem, ktoré majú s našou školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Tieto firmy umožňujú našim žiakom vykonávať odbornú prax na svojich pracoviskách a poskytujú im rôzne benefity.

Po prezentácii bude poskytnutý priestor na osobný rozhovor so zástupcami firiem a na predbežnú dohodu o uzatvorení učebnej zmluvy.