Rozvíjanie gramotnosti – v praxi cesta k úspešnosti

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov projektu: Rozvíjanie gramotnosti – v praxi cesta k úspešnosti
ITMS kód projektu: 312011AGT4

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Trvanie projektu: 09/2020 – 08/2023

Oprávnené výdavky: 152 430,87 EUR


CIELE, AKTIVITY A CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu čitateľskej, jazykovej, matematickej, prírodovednej, IKT a finančnej gramotnosti žiakov školy.

Aktivity projektu:

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania prepojením s praxou;

  • extra hodiny – finančná gramotnosť a cudzí jazyk v odbore;
  • mimoškolská činnosť – 19 krúžkov;
  • pedagogické kluby;
  • vzdelávanie pedagogických zamestnancov;

Cieľové skupiny:

  • 160 žiakov školy
  • 31 pedagogických zamestnancov

KOORDINAČNÝ TÍM PROJEKTU

  • projektový manažér
  • finančný manažér
  • manažér monitorovania
  • administratívny pracovník