Primárna protidrogová prevencia

Primárna protidrogová prevencia je na našej škole realizovaná:

  • formou preventívnych aktivít a programov pre žiakov,
  • formou individuálneho poradenstva pre ohrozené a rizikové skupiny,
  • formou zvýšenia účinnosti triednických hodín a zabezpečenia užšej spolupráce    koordinátorov drogových prevencií s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a vyučujúcimi.

Naším cieľom je zabezpečiť viacstupňovú kontrolnú činnosť, ako aj vytvárať podmienky pre mimoškolskú a športovú činnosť orientovanú na zdravý životný štýl.

Naša činnosť je zameraná predovšetkým na primárnu prevenciu s cieľom predchádzať výskytu negatívnych javov na našej škole a vykonávame ju následovne:

  • Vo vytypovaných triedach  realizujeme  prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní drog a vo výskyte sociálno-patologických javov na škole.
  • Vedieme  evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov a priebežne monitorujeme aktuálnu situáciu v tejto oblasti.
  • Koordinujeme a zabezpečujeme realizáciu poradenských služieb poskytovaných CPPPaP.

Adresa a kontakty:

Centrum pedagogicko – psychologického  poradenstva a prevencie /CPPPaP/ Karpatská 8,  040 01 Košice           www.kpppke.eu    

Tel. kontakt:  055 /  68 23 207         055 /  62 26 615       055 /  62 52 981

Poradňa je teraz síce zatvorená kvôli dnešnej náročnej situácii, ale CPPPaP  pokračuje vo svojej práci tak, že poskytuje online poradenstvo pre žiakov,  rodičov ako aj pre pedagógov.

Od 6.4. 2020 bola spustená aplikácia SKYPE poradenstvo. Poskytujú služby aj na Facebooku.

Naším kontaktným  psychológom v CPPPaP  je Mgr. Miroslav Litavský, kontakt:
tel. č. 055/68 23 212
litavsky@kpppke.eu

  • Poskytujeme poradenské konzultácie rodičom žiakov, ktorí o to požiadali.
  • Navštevujeme so žiakmi kultúrne a umelecké aktivity zamerané na život bez drog.
  • Pomáhame triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so zneužívaním drog.
  • Poskytujeme informácie o možnostiach odborného poradenstva aj v iných inštitúciach napr. Štátny zdravotný ústav, Linka dôvery a pod.

Koordinátorka pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Daniela Pastírová, 055/6228875 kl. 24