My a technika

My a technika

V roku 2008 začali žiaci 1.C triedy riešiť projekt v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Na tomto projekte pracujú žiaci technických škôl zo štyroch európskych krajín: SPŠ strojnícka, Košice (Slovensko), Střední škola technická Přerov (Česká republika), PGMET Troyan (Bulharsko), Zespól Szkól Mechanicznych w Namyslowie (Poľsko), Zespól Szkól Nr.1 (Poľsko).

Žiaci sa vzájomne predstavili, oboznámili partnerov s odborom, ktorý študujú. Vytvárajú postupne prezentácie v Power Point, v ktorých predstavili dielne, kde vykonávajú prax. Spoločne vytvárajú viacjazyčný interaktívny technický slovník. Jazykom komunikácie je nemčina. Pri práci na projekte žiaci využívajú TwinSpace, emaily, internet, blog, Power Point, Word a ďalšie prostriedky IKT.

An diesem Projekt arbeiten Schüler der technischen Fachschulen. Sie stellen sich gegenseiting vor. Dann machen sie die Partner mit ihrem Fach bekannt. Sie machen Präsentation úber die Wekstatte, wo sie die Praxis ausüben. Dann schaffen sie ein interaktives technisches Worterbuch in allen beteiligten Sprachen und im Deutsch. Deutsch ist die Komunikationssprache. Bei der Arbeit am Projekt werden TwinSpace, eMails, Internet, Blog, PowerPoint, Word und Andere ICT- Mittel verwendet.

 

Interaktívny slovník sa nachádza na http://technischeswoerterbuch.webnode.com/.

Skupina žiakov 2.C triedy, ktorá sa podieľa na realizácií projektu.

 

Za realizáciu projektu sme boli odmenení certifikátmi kvality eTwinning.

certifikát eTwinning

certifikát kvality