Infovek

Od roku 2001 je škola zapojená do projektu Infovek.

V rámci projektu infovek bolo na školu dodaných v prvej etape 7 počítačov, z toho 1 učiteľská stanica a 1 server, v druhej etape 6 počítačov, z toho jedna učiteľská stanica. Bola zriadená nová učebňa výpočtovej techniky, kde žiaci majú možnosť využívať obsah poskytnutých edukačných balíčkov na rôznych predmetoch.

Predmety, na ktorých sa využíva výpočtová technika sú pre žiakov veľmi atraktívne a tak je potrebné tento záujem preniesť aj do ostatných odborných aj všeobecnovzdelávacích predmetov, aby počítač a internet neboli len zdrojom zábavy, ale najmä poznania. Pri vhodnom využití, počítač a internet doslova otvorí okno do sveta a sprístupní učiteľovi a jeho žiakom nekonečnú radu nových poznatkov, podporí dialóg medzi učiteľom, žiakmi a rodičmi. Dosiahnuť tieto ciele nám pomáha účasť školy v projekte Infovek.

Na základe on-line hlasovania verejnosti v súťaži „O najlepšiu webovú stránku“, ktorú vyhlásilo oddelenie projektu Infovek, sa webová stránka našej školy stala víťazom v školskej kategórii.
http://sutaz.infovek.sk/2004/vysledky.php

Školiace a tréningové centrum

Výsledkom spolupráce nezávislého výrobcu prevodoviek a hnacích komponentov GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach a jej zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja, je otvorenie Školiaceho a tréningového centra so zameraním na praktickú prípravu pre strojársku oblasť. Vo štvrtok 8. marca 2007 bolo Školiace a tréningové centrum v SPŠ strojníckej na Komenského ulici č.2 v Košiciach slávnostne otvorené za účasti predsedu KSK Zdenka Trebuľu a riaditeľa závodu GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Bernarda Mauryho.

Centrum budú využívať predovšetkým žiaci priemyslovky. Výučba v školiacom a tréningovom centre je už zahrnutá v učebných osnovách v školskom roku 2006/2007 v študijnom odbore Strojárstvo. Školiace a tréningové centrum však otvára svoje brány aj pre iných. Medzi prvými ho budú využívať pracovníci spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Používanie nových výrobných technológií, ktoré patria k prioritám firmy, sú dobrým predpokladom pre kvalifikovanú obsahovú náplň otváraného centra. Jeho moderné priestory ponúkajú široké spektrum využitia, napríklad aj pre odborné vzdelávanie študentov z iných škôl. Do budúcnosti sa taktiež plánuje jeho využívanie pre rekvalifikačné kurzy.

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. poskytla SPŠ strojníckej moderný, počítačovo riadený stroj typu DMG NEF 400, ktorý slúži na presné, počítačom riadené opracovanie súčiastok. Náklady na zakúpenie stroja a príslušenstva, vrátane softvéru, ako aj náklady na vyškolenie dvoch pracovníkov školy dosiahli výšku 96.300 EUR.

Vytvorenie odborného pracoviska v priestoroch SPŠ strojníckej si vyžiadalo stavebné úpravy, rekonštrukciu rozvodov a inštaláciu podľa technických požiadaviek na bezpečnosť práce.

Košický samosprávny kraj považuje spoluprácu školy s významným výrobcom prevodoviek, ktorý začal pôsobiť v priemyselnom parku v Kechneci, za mimoriadne dôležitý krok k ďalšiemu prepájaniu stredných škôl s praxou. Tak, aby absolventi našli bez väčších problémov uplatnenie.

eTwinning Maratón v Českej republike

 V roku 2009 sme sa zapojili vďaka našim priateľom zo Strednej technickej školy v Přerově do eTwinning Maratónu v Českej republike. 

Cieľom Maratónu je každoročne prezentovať zapojené školy do projektov eTwinning, ktoré navštívia panáčikovia z loga eTwinning.

Viď.: http://2009maraton.blogspot.com/

Príspevok našich priateľov zo Strednej technickej školy v Přerově

Vyhlídková věž

Naši modří a žlutí přátelé opustili gymnázium v Praze Špitálské ulici a vydali se na Moravu do města optiky, strojírenství a chemie. Když se blížili k další škole, už z dálky viděli vysokou věž. „Odtud bude určitě krásná vyhlídka na celé město a okolí,“ zajásali. Namazali si alpou pod koleny, aby jim moc nevrzala, a začali stoupat po schodech nahoru. Námaha se jim opravdu vyplatila. I když nebylo počasí nic moc, rozhled stál za to: viděli město se všemi jeho zajímavostmi a typickými stavbami i široké okolí. Dohlédli nejen na 30 km vzdálený hrad Helfštýn, ale dokonce i za hranice České republiky. A jak se jim to povedlo? Pomohli jim žáci Štřední technické školy, kteří – co jiného od techniků očekávat – pro ně postavili vyhlídkovou věž, ne nepodobnou té místní. Vždyť každé pořádné město takovou věž má! 

A protože přerovští mají dobré kamarády i za hranicemi, mohli si panáčci odskočit třeba na Slovensko.

A takto sme sa do Maratónu  zapojili my….

Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice, Slovensko    

 V piatok 16.októbra 2009 navštívili modrí panáčikovia z loga eTwinning strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach.

Mali šťastie, pretože na našej škole v piatok pokračovali  oslavy, ktoré sa každoročne konajú z príležitosti výročia založenia našej školy. Tento rok sme oslávili 137.výročie jej založenia. Počas Dní strojárov, ako sa oficiálne oslavy volajú, sa zúčastnili naši študenti rôznych súťaží, ako napríklad: Sudoku, Milionár, Kvíz strojára, Z histórie našej školy, Kvíz zábavnej matematiky a i. Panáčikovia navštívili našu triedu a zoznámili sa s časťou našej skupiny, ktorá postavila vežu. Žiaci postavili historickú pamiatku mesta Košíc – Urbanovu vežu, v ktorej sa v súčasnosti nachádza Múzeum voskových figurín. Potom si panáčikovia mohli prezrieť budovu školy, ktorá bola postavená začiatkom 20.storočia.Nakoniec sa  zúčastnili ako diváci volejbalového turnaja, ktorý sa konal v posledný deň osláv a povzbudzovali družstvo našej triedy.

My a technika

My a technika

V roku 2008 začali žiaci 1.C triedy riešiť projekt v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Na tomto projekte pracujú žiaci technických škôl zo štyroch európskych krajín: SPŠ strojnícka, Košice (Slovensko), Střední škola technická Přerov (Česká republika), PGMET Troyan (Bulharsko), Zespól Szkól Mechanicznych w Namyslowie (Poľsko), Zespól Szkól Nr.1 (Poľsko).

Žiaci sa vzájomne predstavili, oboznámili partnerov s odborom, ktorý študujú. Vytvárajú postupne prezentácie v Power Point, v ktorých predstavili dielne, kde vykonávajú prax. Spoločne vytvárajú viacjazyčný interaktívny technický slovník. Jazykom komunikácie je nemčina. Pri práci na projekte žiaci využívajú TwinSpace, emaily, internet, blog, Power Point, Word a ďalšie prostriedky IKT.

An diesem Projekt arbeiten Schüler der technischen Fachschulen. Sie stellen sich gegenseiting vor. Dann machen sie die Partner mit ihrem Fach bekannt. Sie machen Präsentation úber die Wekstatte, wo sie die Praxis ausüben. Dann schaffen sie ein interaktives technisches Worterbuch in allen beteiligten Sprachen und im Deutsch. Deutsch ist die Komunikationssprache. Bei der Arbeit am Projekt werden TwinSpace, eMails, Internet, Blog, PowerPoint, Word und Andere ICT- Mittel verwendet.

 

Interaktívny slovník sa nachádza na http://technischeswoerterbuch.webnode.com/.

Skupina žiakov 2.C triedy, ktorá sa podieľa na realizácií projektu.

 

Za realizáciu projektu sme boli odmenení certifikátmi kvality eTwinning.

certifikát eTwinning

certifikát kvality