Začiatok šk. roka 2021/22

Milí žiaci,

slávnostné otvorenie nového šk. roka 2021/22 sa uskutoční dňa 2. 9. 2021 o 9:00 hod. v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

Všetci žiaci školy sú povinní pri príchode odovzdať svojim triednym učiteľom písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti (odkaz).

http://priemyslovka.sk/skolsky-semafor-2021-2022/

20488 Príloha 1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

20487 Príloha 2 Oznámenie o výnimke z karantény

V prípade, že rodič (plnoletý žiak) nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového a nebude mu umožnený vstup do školy (neplnoletý žiak bude umiestnený v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný rodič).

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Žiaci 2. – 4. ročníka sa dňa 2. 9. 2021 presunú do tried cez vchod pri telocvični školy, kde bude vykonaný ranný filter. POZOR – všimnúť si zmeny kmeňových tried!

Žiaci 1. ročníka sa zhromaždia na šk. dvore (hneď za vrátnicou školy), kde absolvujú ranný filter a budú rozmiestnení podľa jednotlivých tried. Odtiaľ spolu s triednymi učiteľmi sa presunú do tried.

Všetky potrebné potvrdenia o návšteve školy žiaci obdržia na začiatku školského roka od svojich triednych učiteľov.