Poznaj svoje peniaze

Naša škola je už druhý rok zapojená do projektu „Poznaj svoje peniaze“, ktorý vytvára podmienky pre získanie základnej orientácie mladých ľudí vo svete financií. Dôraz je kladený na rozvíjanie životných zručností potrebných pre zodpovedné správanie v dospelosti.

Projekt Poznaj svoje peniaze vznikol z iniciatívy Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci s Junior Archievment Elovensko – Mládež pre budúcnosť s podporou Citibank (Slovakia) a.s.

Študenti sa naučia

  • reagovať na meniace sa životné potreby
  • spoznať význam študovanej problematiky
  • zodpovednému správaniu, etickému správaniu, etickému rozhodovaniu a kritickému mysleniu, orientácii vo sete financií
  • efektívne využívať informačno-komunikačné technológie
  • manažovať svoje financie