Výsledky volieb do Rady školy 2020-2024

Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci školy,

v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri SPŠ strojníckej v Košiciach riaditeľ školy vyhlásil voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie 2020 – 2024.

Rodičia žiakov školy v dôsledku epidemiologickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 a vyhlásením dištančného vzdelávania ministrom školstva SR sa hlasovania zúčastnili per rollam prostredníctvom internetového hlasovacieho lístka. Voľby prebehli v 2 kolách.

Na základe výsledkov hlasovania sa zástupcami rodičov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice stali:

Mgr. Martina Badičová – zástupca II. B
Ing. Ľubica Brezová – zástupca II. A
Lýdia Oršulová – zástupca III. A

Pedagogických zamestnancov budú v nasledujúcom funkčnom období na základe výsledkov hlasovania  zastupovať v Rade školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice:

Mgr. Eduard Adamský      a       Ing. Carmen Sabolová

Nepedagogických zamestnancov bude v rade školy zastupovať:

 Mgr. Silvia Ambrišková