Rodičovské stretnutie

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v stredu – 17. apríla 2024 so začiatkom o 17:00 hod. v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

Zároveň oznamujeme zástupcom rodičov, že stretnutie Rady rodičov sa bude konať v uvedený deň o 16:30 hod. v učebni č. 101.

Ďakujeme za účasť.

Olympiáda v nemeckom jazyku

Krajské kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 15.2.2024, pričom uvítanie súťažiacich a sprevádzajúcich pedagógov bolo v krásnej historickej aule Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a samotná súťaž prebiehala  v priestoroch Gymnázia Šrobárová v Košiciach. Súťaže sa zúčastnil aj náš žiak Martin ĎURINDA z III.A triedy, ktorý skončil v kategórii 2D na výbornom 3.mieste.  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 18.1.2024 v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika, Nám. L. Novomestského 4 v Košiciach. Zúčastnili sa ho aj naši 2 najlepší žiaci zo školského kola – David MOCNÝ zo IV.A triedy a Martin ĎURINDA z III.A triedy v kategórii 2D.

Aj v okresnom kole sa našim žiakom darilo, keď získali 1. a delené 2. a 3. miesto.

  1. miesto: Martin ĎURINDA, III.A
  2. – 3. miesto: David MOCNÝ, IV.A

Martin ĎURINDA z III.A ako víťaz okresného kola postúpil do krajského kola súťaže. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Školské kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 15.11.2023. Zúčastnilo sa ho celkovo 17 žiakov z 3. a 4.ročníka našej školy v kategórii 2D, čiže pre žiakov SOŠ a SPŠ. Obsahová náplň súťaže pozostávala z písomnej časti a z ústnej časti.

Písomnú časť písali všetci zúčastnení žiaci a zahŕňala:

  1. a) Počúvanie s porozumením
  2. b) Čítanie s porozumením
  3. c) Gramatický test

Ústna časť pozostávala z dvoch časti – Vizuálny podnet a ústna produkcia. Úlohou žiakov bolo najprv vlastnými slovami popísať konkrétny obrázok a potom krátka konverzácia na vybrané témy. V tejto časti sa hodnotila slovná zásoba, gramatická správnosť, obsahová primeranosť, pohotovosť a plynulosť vyjadrovania, ako aj kreativita a argumentácia. Do tejto časti postúpilo 6 najlepších žiakov po vyhodnotení písomnej časti.

 

 

 

 

Umiestnenie v školskom kole:

  1. miesto: David MOCNÝ, IV.A
  2. miesto: Martin ĎURINDA, III.A
  3. miesto: Róbert VARGA, IV.A

 Najlepší 2 žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 18.1.2024

Ekonomická olympiáda

Krajské kolo Ekonomickej olympiády sa uskutočnilo 5.2.2024 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach, zúčastnilo sa ho 108 žiakov a našu školu reprezentovali žiaci :

Ladislav PETRA a Matúš TAKÁČ zo IV.A, Dominik KUNZ z III.D, Dušan PANCURÁK z II.A

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Ekonomická olympiáda uskutočnilo v našej škole od 8.12. do 14.12.2023. Zúčastnilo sa ho celkovo 102 žiakov z tried II.A, III.D, IV.A, IV.B, IV.C.

Obsahová náplň súťaže pozostávala z online testu, ktorý obsahoval 25 ekonomických otázok s výberom odpovede, pričom každá otázka mala vždy iba 1 správnu odpoveď. Na test mali žiaci k dispozícii 40 minút. Školského kola sa celkovo zúčastnilo 1929 súťažiacich z 38 stredných škôl.

 

2023/2024 Informácie pre žiakov – riešiteľov SOČ

Aj v tomto školskom roku sa v dňoch 6. a 7. marca 2024 uskutoční školské kolo SOČ.  Súťaž je zameraná na rôzne odborné oblasti (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory). Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjanie ich tvorivých kompetencií, kritického myslenia, odborných, teoretických  vedomostí a odborných, praktických schopností a zručností. Podmienkou účasti je písomná odborná práca, ktorú autor resp. autori  obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Informácie pre riešiteľov SOČ v šk. roku 2023-2024

 

 

Šikana a duševné zdravie detí

V záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí Vám sprístupňujeme brožúry odboru prevencie kriminality MV SR zamerané na šikanovanie, kyberšikanovanie, nenávistné prejavy a radikalizáciu a násilný extrémizmus.

Brožúry sú určené všetkým učiteľom, ale aj odborným zamestnancom školy, ale rovnako tak aj rodičom žiakov a študentov.

Kyberšikana

Nenávistné prejavy

Radikalizácia a násilný extrémizmus

Prevencia a riešenie šikanovania

NOC V ŠKOLE

Dňa 21. decembra 2023 sa uskutočnila obľúbená akcia Noc v škole. Žiaci súťažili vo viacerých oblastiach a mali možnosť vyhrať zaujímavé ceny. Ceny nezískavali len v súťažiach, ale zaujímavá bola aj tombola, ktorá bola naozaj veľmi bohatá. Ceny do tomboly venovala rada rodičov, ale prispeli aj učitelia a veľa balíčkov a cien bolo od rôznych firiem.  Na záver podujatia sa uskutočnila súťaž o najaktívnejšiu triedu.  Triedy, ktoré sa dostali do finále boli vybrané na základe výsledkov súťaží, aktivity a treba uznať, že statočne bojovali. Víťazom sa stala I. A trieda. Od rady rodičov získali poukaz v hodnote 33,33 €, ktorý môžu žiaci použiť na nákup pizze alebo iného občerstvenia. Nočné súťaženie spríjemnila kapustnica. Aktivity prebiehali celú noc a nebol veru priestor na nudu.

Ďakujeme všetkým organizátorom, ďakujeme rodičom za obrovskú podporu.

Rodičovské stretnutia – 24.1.2024

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v stredu – 24. januára 2024 so začiatkom o 17:00 hod. v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

Zároveň oznamujeme zástupcom rodičov, že stretnutie Rady rodičov sa bude konať v uvedený deň o 16:15 hod. v učebni č. 101.

Ďakujeme za účasť.

Challenge Cup 2023

Dňa 14.12.2023 sa medzi žiakmi Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach a Strednej odbornej školy Jána Bocatia v Košiciach uskutočnil  každoročný Challenge Cup. V zimnom období si žiaci zmerali sily v troch disciplínach. Bedminton a volejbal si zahrali v telocvičniach SPŠ strojníckej a florbal v telocvični SOŠ Jána Bocatia.

Best in English

Dňa 16.11.2023 sa  41 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže Best in English. Z celkového počtu 702 škôl – prevažne gymnázií sa naša škola umiestnila na  402. mieste.

Našim najúspešnejším riešiteľom bol Viktor Ružinský zo 4.C, na druhom mieste sa umiestnil Branislav Petrík zo 4.A a na treťom Maximilián Šimkanin z 2.DVšetkým srdečne blahoželáme. You are the BEST IN ENGLISH 2023 !