PEDAGOGICKÉ KLUBY

22.10.2020 – Usmernenie k realizácii aktivít projektu počas mimoriadnej situácie rámci výzvy Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou:

17657_usmernenie 20_10_2020

Činnosť a aktivity pedagogických klubov sú prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej,  jazykovej a IKT gramotnosti žiakov s cieľom zlepšenia ich študijných výsledkov.

Pedagogický klub IKT – počítačová podpora výroby

Činnosť pedagogického klubu je založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností medzi vekovo mladšími a pracovne skúsenejšími pedagógmi, vzájomnej kooperácii učiteľov odborných predmetov priamo spojených s praktickým vyučovaním. Zasadnutia klubu sú zamerané na analyzovanie inovatívnych metód a foriem vzdelávania a metodické materiály vhodné pre praktické vyučovanie. 28_09_2020_SPŠS_KE_Správa … Čítajte viac…

Pedagogický klub IKT – počítačová podpora konštruovania

Činnosť pedagogického klubu je zameraná na rozvíjanie pedagogických kompetencií poskytovaním priestoru na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností z vyučovacích aktivít využívajúcich moderné didaktické postupy, metódy a prostriedky poskytujúce inovácie vo vzdelávaní odborných predmetov využívajúcich CAD/CAM systémy. 30_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK 26_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPK  18_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti … Čítajte viac…

Pedagogický klub informatiky a finančnej gramotnosti

Pedagogický klub informatiky a finančnej gramotnosti umožňuje jednotlivým členom klubu zvyšovanie pedagogických kompetencií poskytovaním priestoru na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností z vyučovacích aktivít za využívania moderných didaktických postupov, metód a prostriedkov poskytujúcich inovácie vo vzdelávaní. 29_09_2020_SPSS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a finančnej gramotnosti 26_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK informatiky a … Čítajte viac…

Pedagogický klub matematickej a prírodovednej gramotnosti

Činnosť pedagogického klubu je zameraná na rozvoj spolupráce učiteľov matematiky, prírodovedných a odborných predmetov, výmenu skúseností a zlepšenie vzájomnej komunikácie s cieľom rozširovať svoje profesionálne kompetencie v pedagogickej, didaktickej a odbornej oblasti, ale aj v príbuzných disciplínach a venovať sa rôznym témam, diskutovať o aktuálnych problémoch a navzájom sa inšpirovať.  24_09_2020_SPŠS_KE_Správa o … Čítajte viac…

Pedagogický klub jazykovej gramotnosti

Pedagogický klub jazykovej gramotnosti je zameraný na rozvoj spolupráce učiteľov cudzích jazykov (anglického, nemeckého, ruského), výmenu skúseností a zlepšenie vzájomnej komunikácie  cieľom rozširovať profesionálne kompetencie v pedagogickej, didaktickej a odbornej oblasti, ale aj v príbuzných disciplínach a venovať sa rôznym témam, diskutovať o aktuálnych problémoch a navzájom sa inšpirovať. 28_09_2020_SPŠS_KE_Správa o … Čítajte viac…

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti je zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov aktívnym uplatňovaním inovatívnych didaktických prístupov a metód na podporu čítania s porozumením vo všetkých predmetoch a ich analýza v klube. 29_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti 20_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti 24_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK čitateľskej gramotnosti 15_12_2020_SPŠS_KE_Správa … Čítajte viac…