Pokyny k začiatku šk. roka 2020/2021

Milí žiaci,

školský rok 2020/2021 začína 2. septembra 2020 (streda). Stretneme sa o 9,00 hod..

Žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa zhromaždia v triedach, kde dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. Žiaci prvého ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na školskom dvore a spoločne sa presunú do tried.

Pri vstupe do školy je každý žiak povinný odovzdať dve vyplnené a podpísané tlačivá :

17126 – Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

17088 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

UPOZORNENIE !!!   Bez vyplnených a podpísaných tlačív nebude žiakom umožnený vstup do školy.

Manuál opatrení pre šk. rok 2020/2021 počas trvania pandémie:

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

Potvrdenia o návšteve školy pre školský rok 2020/2021 budú žiakom vydané 2. a 3. septembra 2020 prostredníctvom triednych učiteľov. 

Prajeme všetkým študentom a ich učiteľom úspešný školský rok 2020/2021, želáme veľa dobrých známok, veľa pochvál a veľa radosti zo školskej práce, aby sme na jeho konci mohli s radosťou hodnotiť to, čo sme spolu dokázali.