ZENIT v strojárstve – 23. ročník

Dňa 23. novembra 2022 sa konalo v SOŠ v Šaci krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve, ktorej cieľom je rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné a teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v strojárstve. Súťaž mala dve časti – teoretickú  a praktickú. Žiaci 3. a 4. ročníka študijných odborov 2381 M strojárstvo, 2387 M mechatronika, 2413 K mechanik strojov a zariadení a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení súťažili v kategóriách:

kategória A – Michal Piko, Marek Pethö 

A – CAD/CAM systémy, technické kreslenie – výkresová dokumentácia, strojárska technológia – technologický postup výroby súčiastky, strojárska konštrukcia – pevnostné výpočty.

V kategórii A sa v krajskom kole na 3. mieste umiestnil žiak študijného odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A Marek Pethö. 

 

 

 

 

kategória R – Timotej Žingor, Ondrej Mražík 

R – overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok ručnými postupmi podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov.

kategória S – Štefan Plichta, Simon Nižník 

S – overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok s využitím základných operácií strojného obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie) podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov.

kategória C – Matúš Oravec

C – vypracovanie postupu výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC.

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Exkurzia Bratislava – Viedeň – Praha

V dňoch 18.10. až 22.10.2022 sa žiaci našej školy pod vedením Ing. Róberta Péchyho zúčastnili exkurzie Bratislava – Viedeň – Praha. 

Program exkurzie bol veľmi pútavý a jej účastníci sa vrátili s jedinečnými zážitkami. Po  bezproblémovej ceste vlakom do Bratislavy sa začal hlavný program exkurzie v stredu 19.10.2022 prehliadkou hlavného mesta Rakúska – Viedeň. Pozreli sme si krásny zámok Schönbrunn, navštívili sme Technické múzeum a poobede sme si urobili krátku prehliadku historického centra Viedne, vrátane známych miest ako je Hofburg, Stephansplatz s majestátnym Dómom sv. Štefana (Domkirche St. Stephan). Na chvíľu sme sa zastavili aj v zábavnom parku – Prater Wien. Vo štvrtok 20.10.2022 pokračovala exkurzia v Bratislave hlavným programom – návštevou najväčšej automobilky na Slovensku – Volkswagen Slovakia. Po atraktívnej prehliadke závodu sme sa presunuli do centra Bratislavy, kde nás turistický vláčik previezol hlavnými pamiatkami nášho hlavného mesta vrátane Bratislavského hradu. Večer sme sa opäť vlakom presunuli Prahy, hlavného mesta Českej republiky a bývalého Československa, kde naša exkurzia pokračovala v dňoch 21.10. a 22.10.2022.  Navštívili sme najväčší hradný komplex na svete –  Pražský hrad a postupne sme absolvovali okružnú cestu centrom Prahy, ktorá pokračovala z Pražského hradu cez Karlov most, prešli sme Prašnou bránou a skončili pri dominante centra Prahy, pražskom orloji na Staromestskom námestí. Prahu sme si pozreli aj vo večerných hodinách, zastavili sme sa pri soche sv. Václava a  pokračovali prehliadkou Václavského námestia.

Aj keď unavení, ale predsa len plní zážitkov, sme sa v sobotu večer vrátili späť do Košíc.

I BOBOR

V dňoch 08. a 10. novembra 2022 sa aj naši žiaci zapojili do informatickej súťaže iBobor. Úspešným riešiteľom sa stal žiak I.A:

Patrik Gašpár, ktorému k tomuto výkonu gratulujeme.

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2020 sa stretnutie konalo virtuálne stretnutie.

Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras.

19.04.2023 Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame dňa 19. apríla. 2023 o 17:00 hod. na triedne aktívy ZRŠ, ktoré sa uskutočnia v kmeňových triedach.

Stretnutie Rady rodičov sa bude konať v uvedený deň o 16:30 hod. v učebni č. 101 (1. poschodie).

Vopred ďakujeme za Vašu účasť, s pozdravom
vedenie SPŠS

Viac ako peniaze

         Žiaci školy sa v rámci odborného predmetu Finančná gramotnosť vzdelávajú aj prostredníctvom vzdelávacieho portálu spoločnosti JA Slovensko, n. o.. Obsah programu je rozdelený do 9 tematických celkov zameraných na znalosti, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Jednotlivé tematické celky sú venované napr. histórii peňazí, úlohám bánk, ich službám obyvateľstvu, praktickým informáciám a skúsenostiam z oblasti používania kreditných kariet, využívaniu rôznych foriem úverov a študentských pôžičiek.

Program pripravuje mladých ľudí:

  • zvládať riešenia úloh a problémov v oblasti práce s peniazmi,
  • rozvíjať vedomosti v oblasti finančného vzdelávania v podobe tzv. finančnej gramotnosti.

V rámci projektu je žiakom a učiteľom k dispozícii interaktívna e-learningová učebnica. K dispozícii je tiež databáza viac ako 300 rôznych aktivít, možnosť účasti na vzdelávacích seminárov a zapájania žiakov do rôznych nadstavbových aktivít.

Ďalšie informácie o projekte:

https://www.jaslovensko.sk/ucitel/stredne-skoly/vzdelavacie-programy/viac-ako-peniaze/

Zmudri do škôl

Žiaci maturitného ročníka sa v rámci predmetu Právna náuka zapojili do vzdelávacieho programu Zmudri do škôl.  Je to bezplatný rozvojový program pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. Pomocou video kurzov a metodík bude výučba predmetu obohatená o interaktívne a inovatívne prvky.

Vďaka účasti v projekte má škola možnosť získať rôzne výhody, napr. certifikát, účasť na workshopoch pre učiteľov, možnosť merať posun v postojoch žiakov a podobne.

Veľa ďalších  informácií môžete získať na:

https://zmudri.sk/zmudri-do-skol

Európsky deň jazykov 2022

Dňa 26. 9. 2022 sa na našej škole uskutočnila akcia v rámci EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV.

Cieľom tohto dňa bolo podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

Naša škola sa zúčastnila tejto akcie formou jazykového pásma, ktoré pripravili členovia školského parlamentu, žiaci zapojení do projektu Erasmus + a ostatní žiaci pod vedením učiteľov predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov.

 

Biela pastelka 2022

Lásku na prvý pohľad vnímajú slabozrakí dotykom, sluchom či nádychom….

V piatok 23.9.2022 sa naša škola už tradične zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne. Naši študenti pomáhali v zbierke na verejných miestach v meste Košice. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí svojím príspevkom podporili dobrú vec. Veríme, že aj vďaka našim príspevkom podporíme nevidiacich v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život. Ďakujeme.

Začiatok šk. roka 2022/2023

Milí žiaci,

slávnostné otvorenie nového šk. roka 2022/23 sa uskutoční dňa 5. 9. 2022 o 9:00 hod. na školskom dvore a potom v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

Zraz žiakov je od 8:30 hod. do 9:00 hod. na školskom dvore. Všetci žiaci sú povinní pri nástupe do školy predložiť svojim triednym učiteľom písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti (odkaz). 

Školský semafor 16.08.2022

24230 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Všetky potrebné potvrdenia o návšteve školy žiaci obdržia na začiatku školského roka od svojich triednych učiteľov.

 

Mobilita C5 Slovensko – Krátkodobá výmena zamestnancov

V termíne od 15.06.2022 –  17.06.2022 sa uskutočnila krátkodobá výmena zamestnancov, mobilita C5. Hosťujúcou organizáciou bola SPŠ strojnícka, Komenského 2 , Košice.

Účastníkmi mobility boli dvaja učitelia z Talianska, Gianluca Caputo, Simona Landini a dve učiteľky z Portugalska M. Santos a S. Oliveira.

Na hosťujúcej škole prebehli semináre k téme projektu, workshopy, kde si učitelia vymenili skúsenosti týkajúce sa problematiky zvládania stresových situácií v školskom prostredí. Prebehol antidiskriminačný turnaj s názvom „Stop discrimination!“ medzi učiteľmi a žiakmi našej školy.

Učitelia z Portugalska a Talianska mali možnosť zúčastniť sa niektorých vyučovacích hodín na našej škole a oboznámili sa výchovno- vzdelávacím procesom.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v medzinárodných projektoch.