Maturitné skúšky

Milí maturanti,

organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnú časť internej formy maturitnej skúšky (PFIČ MS) zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania mládeže (NIVAM).

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch:

  • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 15. marec 2023 (streda) – anglický jazyk (úroveň B1 a B2)
  • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 12. apríla 2023. 

V dňoch 9. mája 2023  12. mája 2023 sa bude konať praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Od 22. mája 2023 do 26. mája 2023 sa bude konať ústna forma internej časti maturitnej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika) a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 

Časový harmonogram bude zverejnený na informačnej tabuli a cez EduPage.

Týždeň od 15. mája 2023 do 19. mája 2023 je určený na prípravu na ústnu maturitnú skúšku (akademický týždeň).

Základné informácie o maturite 2023