Maturitné skúšky

Milí maturanti,

organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnú časť internej formy maturitnej skúšky (PFIČ MS) zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania mládeže (NIVAM).

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch:

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk (úroveň B1 a B2)
  • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024

V dňoch 6. mája 2024  10. mája 2024 sa bude konať praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Od 20. mája 2024 do 24. mája 2024 sa bude konať ústna forma internej časti maturitnej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika) a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 

Časový harmonogram bude zverejnený na informačnej tabuli a cez EduPage.

Týždeň od 13. mája 2024 do 17. mája 2024 je určený na prípravu na ústnu maturitnú skúšku (akademický týždeň).

Základné informácie o maturite 2024