Maturitné skúšky

Milí maturanti,

organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnú časť internej formy maturitnej skúšky (PFIČ MS) zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania mládeže (NIVAM).

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch:

 • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
 • 13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk (úroveň B1 a B2)
 • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024

V dňoch 6. mája 2024  10. mája 2024 sa bude konať praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Od 20. mája 2024 do 24. mája 2024 sa bude konať ústna forma internej časti maturitnej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika) a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 

Časový harmonogram bude zverejnený na informačnej tabuli a cez EduPage.

Týždeň od 13. mája 2024 do 17. mája 2024 je určený na prípravu na ústnu maturitnú skúšku (akademický týždeň).

Základné informácie o maturite 2024

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:  

PhDr. Gabriela Tarnóciová

kabinet č. 120, e – mail: gabriela.tarnociova@priemyslovka.sk

Náplň práce výchovnej poradkyne:
 • Cieľom práce výchovného poradcu na strednej škole je plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu.
 • Výchovný poradca sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými pedagogicko-psychologickými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o stredoškolskú mládež.
 • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiaka.
 Konzultačné hodiny:  
 • pondelok: 09.20 –  10.05 hod.
 • utorok:      09.20 –  11.10 hod.
 • piatok:       11.20 –  12.05 hod. (alebo dohodou) 

Na škole pôsobí aj školská psychologička, ktorá rieši odborne jednotlivé problémy, ktoré vznikajú v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

Školská psychologička: Mgr. Tímea Schostoková

Konzultačné hodiny: 

 • pondelok – piatok: 8.00 – 13.00 hod. (alebo dohodou)
Poznámka:
 • Časy konzultačných hodín sú orientačné, záujemcovia o konzultácie sa môžu dohodnúť s výchovnou poradkyňou na vhodnom termíne.
 • Výchovná poradkyňa sprostredkuje aj konzultácie so školskou psychologičkou v inom termíne, ako je uvedené.

Školský parlament

ŠKOLSKÝ PARLAMENT (ŠP) je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Školský parlament pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach pracuje v školskom roku 2023/2024 v tomto zložení:

Koordinátorka školského parlamentu: Mgr. Hana Olejníková

I. A     Martin VAŠKO

I. B     Alan PÉCHY 

I. C     Dávid Samuel MIKOLAJ 

II. A    Ľuboš SLIVKA – predseda ŠP

II.A     Daniel MAREK

II. B    Marko Sebastián ÜVEGES – podpredseda ŠP

II. C    Lukáš KUZMA  

II. D   Mikuláš MALIŇÁK

III. A   Benjamín GÁL  

III. B   Daniel DROZDA – tajomník ŠP

III. C    Marek KANDRÁČ

III.D     Jakub HRABKOVSKÝ

IV. A  Damián ŠKURLA

IV. B  Samuel SOCHA 

IV. C  Peter HORVÁTH